Interparlementaire klimaatresolutie goedgekeurd: regering moet aan de slag

De parlementaire klimaatsamenwerking in ons land heeft opgeleverd: sinds deze week is er een gezamenlijke klimaatresolutie, gestemd door het Vlaams, Brussels, Waals en federale parlement. De tekst zet de lijnen uit op zowel het nationale klimaatbeleid als de Belgische posities op internationaal niveau.

Het is een belangrijke stap in de richting van meer samenwerking rond klimaatbeleid. De parlementsleden geven hiermee het goede voorbeeld en tonen aan dat het interparlementair overleg resultaat oplevert en dus verdergezet moet worden. Geen enkele partij stemde tegen de resolutie en alle regeringspartijen stemden voor. Er is dus een breed draagvlak voor de inhoud van de tekst, en de regering moet dan ook meteen aan de slag.

De tekst bevat heel wat elementen. Hieronder sommen we op wat werd afgesproken rond de belangrijkste punten voor 11.11.11:

Ambitie

Wat de tekst vraagt

Alle parlementen vragen samen aan België om meer ambitie te tonen op het Europese toneel. De resolutie geeft aan dat de klimaatdoelstellingen voor 2030 onvoldoende zijn en vraagt België om aan te sluiten bij de kopgroep van onze buurlanden en andere Europese landen die nu al enkele maanden actief pleit voor een verhoging ervan.

Daarnaast vragen de parlementen om de Belgische ambitie tegen het licht te houden op basis van de conclusies van het belangrijke nieuwe wetenschappelijke rapport over de 1,5°C-grens.

Ook vraagt de tekst om de uitstoot tegen 2050 te verminderen met 95%.

Wat 11.11.11 vraagt

Ook 11.11.11 vraagt een actieve rol van België voor de verhoging van de Europese 2030-doelstellingen, om ze in lijn te brengen met het Akkoord van Parijs.

Concreet vragen we – samen met Climate Action Network Europe – dat Europa tegen 2030 de uitstoot vermindert met minstens 55% met minstens 45% hernieuwbare energie en 40% energie-efficiëntie. Tegen 2050 pleit 11.11.11 voor een koolstofarme samenleving en nuluitstoot.

11.11.11 ziet daarbij een zeer belangrijke rol weggelegd voor het bovenvermelde IPCC-rapport. Dit rapport toonde aan dat 2°C niet langer kan beschouwd worden als ‘veilige grens’, dus dat een maximale opwarming van 1,5°C de basis moet zijn van beslissingen over ambitie op alle niveaus (België, EU, internationaal).

Internationale klimaatfinanciering

Wat de tekst vraagt

De parlementen wijzen op de ongelijke impacts in de wereld en de nood aan steun voor minst ontwikkelde landen.

De parlementen vragen vervolgens een billijke en stijgende bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering, die bedoeld is om ontwikkelingslanden bij te staan in hun klimaatuitdagingen. Ook vraagt de tekst dat deze bijdrage een aanvulling vormt op het budget ontwikkelingssamenwerking en in lijn is met de internationale afspraken.

Daarnaast vragen de parlementen dat de inkomsten uit de Europese emissiehandel (ETS) volledig besteed worden aan klimaatbeleid, waarvan een belangrijk deel aan de internationale klimaatfinanciering.

Wat 11.11.11 vraagt

11.11.11 vraagt een billijke, stijgende en 'additionele' bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering, zoals internationaal afgesproken. Ook vragen wij dat de ETS-inkomsten volledig aan klimaatbeleid besteed worden, met minstens de helft voor internationale klimaatfinanciering.

De aanbevelingen van het parlement komen hier in sterke mate mee overeen. Het Belgische engagement niet: dat is al sinds 2012 en tot en met 2020 gelijk. Onze ministers moeten de aanbevelingen van de parlementen volgen en nog voor de belangrijke klimaattop in december een signaal geven dat er een nieuw, stijgend engagement zal komen. Die verhoging mag niet ten koste gaan van het budget voor ontwikkelingssamenwerking, zoals ook expliciet gevraagd door de parlementen.

Klimaatvluchtelingen

Wat de tekst vraagt

De parlementen vragen om de groeiende problematiek van verplaatsing als gevolg van klimaatverandering te erkennen en een proactieve houding aan te nemen in de internationale gesprekken erover.

Wat 11.11.11 vraagt

11.11.11 vraagt om een erkenning van en een oplossing voor klimaatontheemden, zowel over grenzen heen als interne ontheemden. We pleiten daarbij voor een brede waaier aan maatregelen, die zowel op de korte termijn (pilootprojecten, beschermingsmaatregelen) als op de lange termijn (internationaal statuut, veilige en legale toegangswegen, arbeidsmigratie) een oplossing bieden.

Er moet daarbij niet alleen aandacht zijn voor mensen op de vlucht voor natuurrampen maar ook voor mensen getroffen door langetermijnimpacts zoals verwoestijning, onvruchtbare landbouwgronden, stijging van zeespiegel etc.

11.11.11 wijst daarbij op de nood aan een internationaal kader, om de oplossingen samen te brengen.

Intra-Belgische samenwerking

Wat de tekst vraagt

De parlementen doen verschillende voorstellen om de Belgische klimaatgovernance te verbeteren in de toekomst.

Zo vragen de parlementen om een klimaatwet alsook klimaatdecreten en –ordonnanties in te dienen, zodat verschillende parlementen deze kunnen onderzoeken en op elkaar kunnen afstemmen. Ze vragen ook meer betrokkenheid van de parlementen, een daadkrachtiger antwoord van de premier en ministers-presidenten bij politieke blokkering en coherentie, ook op technisch vlak (monitoring en rapportering).

Wat 11.11.11 vraagt

Ook 11.11.11 hamert al jarenlang op de problemen rond coherentie, complementariteit en samenwerking als gevolg van de haperende Belgische klimaatgovernance en een gebrek aan politieke wil en nationale visie.

11.11.11 vraagt een klimaatwet die afspraken rond verdeling van doelstellingen en samenwerking, maar ook de langetermijndoelstellingen en nodige instrumenten daarvoor vastlegt. Een klimaatwet moet continuïteit over legislaturen heen garanderen.

Ook 11.11.11 vraagt meer betrokkenheid en transparantie ten aanzien van de parlementen, het middenveld en de burger. Dat wil onder meer zeggen dat de Nationale Klimaatcommissie, waarin de regio's en de federale regering afspraken maken rond klimaat, regelmatig moet rapporteren aan de parlementen en verslagen moet bekendmaken.

 

In conclusie staan er heel wat belangrijke elementen in deze interparlementaire resolutie. De resolutie vraagt meer ambitie van België rond vermindering van uitstoot van broeikasgassen maar ook ten aanzien van de meest kwetsbare landen en gemeenschappen voor de klimaatverandering. 11.11.11 vraagt dat de ministers nu aan de slag gaan met deze resolutie, die brede steun geniet over het hele politieke landschap.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels