Ontwikkelingslanden lopen niet warm voor hervorming VN

De plannen voor de hervorming van de Verenigde Naties stuiten op kritiek van ontwikkelingslanden. Ze vinden dat die de aandacht wegtrekken van het thema van eerlijke handel en hekelen de machtspolitiek van de Verenigde Staten, die dreigen steun aan de VN te halveren als de hervormingen niet volgens hun plannen worden doorgevoerd.


Steen des aanstoots is de voorliggende ontwerpverklaring die VN-top van wereldleiders in New York volgende maand moet goedkeuren. De verklaring legt de ontwikkelingsdoelen voor de komende tien jaar vast en doet voorstellen voor de hervorming van de VN. De Algemene Vergadering van de VN vergadert van 14 tot 16 september over het document.
De hevigste kritiek op het 37 pagina’s tellende plan komt van de G77, een groep van 132 ontwikkelingslanden die samen veruit de meerderheid vormt van de 191 lidstaten van de VN. Afgevaardigde Stafford Neil van Jamaica, voorzitter van de G77, is teleurgesteld dat in de voorgestelde verklaring meer nadruk ligt op hervormingen binnen de VN, dan op een 'bredere behandeling' van economische en handelskwesties.
Neil zei namens de G77 en China dat het document zich moet richten op het bevorderen van eerlijke handel. Hij vindt het ook belangrijk dat de doelstelling van rijke landen om 0,7 procent van het bruto binnenlands product aan ontwikkelingshulp te besteden, opnieuw bevestigd wordt. Dat zou de landen die nog niet aan die eis voldoen, een duwtje in de goede richting geven.
Volgens een Amerikaans persbureau zijn de Verenigde Staten dan weer kritisch over het document omdat het juist teveel aandacht zou hebben voor handel en economie. Afgevaardigde Anne Patterson, plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger van de VS, noemt het document te lang en 'niet geschreven op een manier waarmee staatshoofden normaal gesproken akkoord gaan”.
Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden keurde in juni een voorstel goed om met ingang van 2007 de helft van de bijdragen aan de VN in te trekken, als die er niet in slagen om aan 46 voorwaarden te voldoen, waaronder het oprichten van een bureau voor ethiek. Amerika levert momenteel met 440 miljoen dollar de grootste bijdrage aan het reguliere VN-budget. Daarna volgen Japan (346 miljoen) en Duitsland (154 miljoen dollar).
Tijdens een besloten bijeenkomst eerder deze week, waarschuwde de G77 dat veel voorstellen in het nieuwe document 'vergaande gevolgen kunnen hebben', in het bijzonder als het gaat om de rol van de Algemene Vergadering. De autoriteit van de Algemene Vergadering zou in de voorstellen 'op subtiele wijze' ondermijnd worden.
De Algemene Vergadering, waarin alle 191 lidstaten vertegenwoordigd zijn, is het hoogste beleidsorgaan, hoewel de vijftien leden tellende Veiligheidsraad in de praktijk meer macht heeft omdat die over kwesties van oorlog en vrede gaat.
De G77 is tegen het instellen van een onafhankelijke, adviserende accountantscommissie, tegen de oprichting van een bureau voor ethiek en tegen de instelling van een team deskundigen dat samen met de secretaris-generaal werkt aan de implementatie van hervormingen. De G77 ziet ook niets in het voorstel voor een groep permanente afgevaardigden die samen met de voorzitter van de Algemene Vergadering werkt aan beter toezicht en management. Ten slotte verzetten de ontwikkelingslanden zich tegen het voorstel om de secretaris-generaal de macht te geven om binnen de VN mensen te vervangen. Die bevoegdheid moet volgens hen bij de Algemene Vergadering blijven.
Neil merkte ook op dat het document niet rept over de hervorming van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Wereldbank, twee instituten waarin de rijke landen grote invloed hebben. 'In plaats daarvan moeten de Verenigde Naties, waar ontwikkelingslanden een krachtige en soms bedreigende stem hebben, hervormd worden', sneert hij. (JS/ADR)

Deel dit artikel