Water, de impact van klimaatverandering en adaptatiestrategieën

(UNFCCC rapport FCCC/TP/2001/5 van 22/11/2011)

benin_overstromingNet voor de klimaattop van Durban bracht de UNFCCC, de conventie van de VN die het klimaatverdrag coördineert, een bijzonder interessante technische studie uit.
Voortbouwend op recente rapporten over de gevolgen van de klimaatverandering voor de zoetwatervoorraden en adaptatiestrategieën, analyseert deze technische studie de bestaande wetenschappelijke informatie over de waargenomen en voorspelde gevolgen van de klimaatverandering op water. Het document levert tevens informatie over de verbanden tussen de klimaatverandering en de zoetwatervoorraden en de nodige uit te voeren aanpassingen in de watersector.

De informatie is bruikbaar voor partijen die aanpassingsprogramma's willen opzetten, alsook voor alle werk dat valt onder het Nairobi-werkschema in verband met de gevolgen van, de kwetsbaarheid voor en de aanpassing aan de klimaatverandering.

De studie schetst eerst het kader binnen het Nairobi-werkschema, dat werd overeengekomen op de 7e Klimaatconferentie in Nairobi (COP7  - Conference Of the Parties 2009).
Vervolgens komt de watercyclus  aan bod en schetst het rapport de effecten die de klimaatverandering daarop heeft, zowel mondiaal als regionaal.  Water moet niet alleen sectoraal bekeken worden, maar heeft ook een grote invloed op ecosystemen, biodiversiteit, landbouw en voedselzekerheid, landgebruik en bosbouw, drinkwater en sanering, gezondheid, stadsontwikkeling en infrastructuur, energiebevoorrading en elektriciteitsopwekking, menselijke veiligheid en bestaanszekerheid.

Belangrijk in adaptatieprogramma's is dat ze "top-down"- en "bottom-up"-processen combineren.
Top-down betekent o.a. de informatie omtrent de beoordeling van de klimaateffecten en mogelijke aanpassingen tot bij de basis brengen. Top-down slaat ook op acties die de klimaatprojecties verfijnen tot kleinere gebieden en zo bijvoorbeeld veranderingen voorspellen in het debiet van rivieren of in opbrengsten van landbouw.
Bottom-up-processen werken op het verminderen van de kwetsbaarheid en het verhogen van de weerbaarheid van bevolkingsgroepen tegenover de uitwassen van de klimaatverandering: de meer frequent voorkomende extremen die leiden tot droogtes of overstromingen.

Alle landen in ontwikkeling werden aangezet tot het maken van een NAPA, een nationaal plan voor adaptatie.  Op basis van alle NAPA's die in september 2011 geregistreerd waren, zijn 74 van de 485 prioriteitsprojecten watergerelateerd.
De studie geeft verder een aantal voorbeelden van watergerelateerde aanpassingsprojecten (in kaderstuk 3) en een aantal lokale strategieën om met zoetwaterstress om te gaan (in kaderstuk 4).

Integraal Waterbeheer

De besluiten houden een pleidooi voor het toepassen van Integraal Waterbeheer (IWB). Doordat de formulering en de planning van aanpassingsmaatregelen aan de klimaatverandering een holistische en participatieve benadering vereisen, worden inspanningen om de principes van IWB toe te passen aangemoedigd. Dit zowel op een lokaal niveau  - op schaal van een rivier- of stroombekken –als grensoverschrijdend: immers, stromen stoppen niet aan een grens. Onderlinge uitwisseling van opgedane kennis en ervaringen uit genomen maatregelen in een zelfde klimatologisch gebied laat toe snel van elkaar te leren en de ervaringen zelf toe te passen. Dit helpt om betere en meer kosteffectieve maatregelen te treffen.

Bron: FCCC:TP/2011/5
http://unfccc.int/documentation/documents/advanced_search/items/3594.php?rec=j&priref=600006592&suchen=n

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel