WWD en 5 jaar Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling: waar staan we?

Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling werd op WereldWaterDag 2004 gelanceerd door de toenmalige Vlaamse minister bevoegd voor leefmilieu en ontwikkelingssamenwerking.  Het VPWvO is een samenwerkingsverband tussen alle betrokkenen van de Vlaamse watersector: universiteiten, hogescholen, publieke en private waterbedrijven, studiebureaus die rond water werken, de Vlaamse Overheid en NGO’s die waterprojecten in het Zuiden uitvoeren.

De doelstelling was en is om een bijdrage te leveren aan het behalen van de 7e Millenniumdoelstelling. Meer specifiek wil het VPWvO tegen 2015 zo een extra 6 miljoen mensen in ontwikkelingslanden direct of indirect voorzien van toegang tot veilig drinkwater en/of sanitaire voorzieningen, dus evenveel als er Vlamingen zijn.  Daartoe wordt samengewerkt in de invulling en de uitvoering van concrete projecten in het Zuiden, via inbreng van knowhow, kennis of expertise en/of cofinanciering.
In 2005 werden voor het eerst 3 ingediende projecten goedgekeurd.

Wat is de balans na 4 jaar effectieve samenwerking?
In totaal werden tot en met 2008, na een evaluatie door een onafhankelijke jury, 25 ingediende projecten goedgekeurd voor cofinanciering door de Vlaamse Overheid. Er waren  nog 5 andere projecten, die uitgevoerd worden door een samenwerkingsverband van minstens 2 Vlaamse partners in de geest en volgens de criteria van VPWvO, maar zonder cofinanciering van de Vlaamse Overheid.  In totaal kwam er over 4 jaar tijd voor ruim1.5 miljoen € medefinanciering van de Vlaamse Overheid, aangedikt door ongeveer 900.000 € solidaire financiering vanuit de water- en bedrijvensector. Diverse Vlaamse partners brachten ook ettelijke gratis mandagen in voor uitwisseling van kennis en expertise, die in deze sommen niet gekwantificeerd worden. In totaal werden door deze 30 partnerschapprojecten zowat 500.000 direct begunstigden voorzien van veilig drinkwater, en zo’n 260.000 mensen werden aan degelijke sanitaire voorzieningen geholpen.

Indien we een vergelijking maken tussen deze resultaten en die van onze onmiddellijke buurlanden waar ook vergelijkbare solidaire waterfondsen voor het Zuiden bestaan, dan stellen we 2 zaken vast.  Qua kwantiteit lopen we in Vlaanderen achter op bv. de resultaten in Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, ook als je de aantallen omrekent in verhouding met de bevolking van deze landen en Vlaanderen. Er is dus zeker reden voor het VPWvO om een tandje bij te steken, ook al om de initiële doelstelling toch nog te behalen. Meer nieuws daarover volgt in september. Wat betreft kwaliteit kunnen we zonder blozen stellen dat de Vlaamse projecten kwalitatief zeer hoog en zeer duurzaam zijn, zeker in vergelijking met wat onze buurlanden via bepaalde projecten verwezenlijken.  De onafhankelijke jury van de Vlaamse overheid kijkt dan ook nauwlettend naar aspecten zoals bv.  de participatie van de plaatselijke bevolking uit het Zuiden in de implementatie van de projecten, het gebruik van aangepaste technologie, en de opzet van een systeem om toekomstig beheer en onderhoud zelf te kunnen opnemen.

Merken we ook nog op dat het gewest Wallonië in 2009 start met zijn solidair waterfonds voor het Zuiden, en dat ook Brussel deze intentie heeft.

Als voorbeeld van de dynamiek die dit teweegbrengt ten gunste van het Zuiden, sommen we hier de partners op die inzet leveren voor de 4 door PROTOS ingediende en goedgekeurde  projecten in 2008. Dit zijn: de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, de Rotary Clubs van Brussel Cantersteen en Almere Nederland voor een project in Madagaskar.  Soresma NV, de leerstoel Integraal Waterbeheer van de Universiteit Antwerpen, de Bond Beter Leefmilieu voor een project in Mali.  De Vereniging Van Steden en Gemeenten voor een project in Benin, en Soresma NV en de hogeschool GroepT van Leuven voor een project in Oeganda.  Daarnaast werden in 2008 nog 5 projecten van 5 andere NGO’s gehonoreerd, die elk ook hun partner(s) konden overtuigen om een steentje bij te dragen om de bevolking in het Zuiden aan veilig drinkwater te helpen. En uiteraard ook de Vlaamse Overheid voor al deze projecten.

“Elke druppel helpt”.
Zie ook www.watervoorontwikkeling.be

Deel dit artikel