Akkoord van Europese Unie over de regulering van conflictertsen nu definitief rond

congo conflictmineralen

Nadat het Europese Parlement en de Europese Raad in juni van dit jaar een princiepsakkoord bereikten over het aan banden leggen van conflictertsen, is er nu ook een akkoord over de praktische uitvoering ervan.

Door de Europese importeurs van ertsen en metalen te verplichten om de oorsprong van ertsen uit conflictgebieden te controleren, zet men een belangrijke stap vooruit in de strijd tegen de financiering van geweld. Het gaat meer bepaald om de oorsprong van goud, tantalium, wolfram en tin.

De nieuwe wetgeving, waar jaren van lobbywerk aan vooraf zijn gegaan, zal ongetwijfeld het aandeel van ‘conflictertsen’ op de Europese markt doen dalen. Volgens de Europese Commissie zou op deze manier 95% van hogervermelde ingevoerde ertsen en metalen aan ‘passende zorgvuldigheid’ onderworpen worden. Dat betekent concreet dat het risico dat dergelijke metalen conflicten of mensenrechtenschendingen mee financieren tot een minimum wordt herleid. Een absolute garantie is er echter niet.

De Europese Commissie belooft ook om nauwer samen te werken met de betrokken landen om de toepassing van de nieuwe wetgeving te bevorderen.

Doeltreffend?

De toekomst zal uitwijzen of dit alles voldoende is om de Europese markt van conflictertsen te vrijwaren. Door een aantal uitzonderingen toe te staan, zoals de vrijstelling van controleverplichting voor kleinere hoeveelheden ingevoerde ertsen, en door een grote rol toe te bedelen aan zelfregulering door bedrijven die niet rechtstreeks invoeren, rijzen er vragen over de doeltreffendheid van de wetgeving.

Een grondige impactanalyse zal in de toekomst nodig zijn. Daaruit zal dan moeten blijken of deze evenwichtsoefening tussen enerzijds een verregaande, kostelijke, en moeilijk te controleren wetgeving en anderzijds de aanmoedigende, ondersteunende en grotendeels vrijblijvende aanpak, de verwachtte resultaten heeft opgeleverd. 

Koen Warmenbol
Coördinator Gemeenschappelijke Strategische kaders

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels