Terugplooien of internationaal samenwerken? Jonge Wolven in debat

Verslag Jonge Wolven debat 2019

Op 27 februari vormde het Brusselse beurscafé de ideale setting voor de vijfde editie van Jonge Wolven, een debattenreeks waarin jonge politici hun kijk geven op de wereld. Ook dit jaar trok het evenement jong en oud, allen geboeid door internationale politieke vraagstukken zoals migratiepolitiek, klimaatverandering en mondiale ongelijkheid.

Drie maanden voor de verkiezingen vroeg 11.11.11 duidelijkheid van de kopstukken van de Vlaamse jongerenpartijen. Met een gezonde dosis overtuigingskracht onderbouwden de voorzitters hun vaak uiteenlopende standpunten over cruciale uitdagingen anno 2019. In het kort, de noodzakelijke ingrediënten voor een stevig debat en een dynamische gespreksavond.

Jonge Wolven 2019

'Het huidige migratiebeleid is onhoudbaar. We moeten werk maken van meer veilige en legale toegangswegen.' De toon werd meteen gezet met deze eerste stelling.

Er klonken verschillende oplossingen voor de actuele chaos gaande van 'pushback'-beleid en versterking van Frontex tot arbeidsmigratie naar Canadees model, meer humanitaire visa, herzien van Dublin en het overzee laten plaatsvinden van asielprocedures.

Comac (Jong PVDA) hekelde vooral de clandestiene deals van Europa met schimmige regimes zoals Libië. Iedereen was het er echter over eens dat de lidstaten moeten samenwerken en zich dringend moet inspannen voor veilige routes, om zo een einde te maken aan humanitaire drama's.

Jonge Wolven 2019

Onenigheid over het tweede thema omtrent klimaatontheemden. Alle jongerenvoorzitters erkennen de urgentie en de nood aan internationale samenwerking. Allemaal vinden ze dat België een leiderschapsrol moet opnemen. De vraag is echter hoe.

Een duidelijke tegenstelling hier tussen Jong VLD en Comac. Volgens Jos D'Haese van Comac is het nodig de Conventie van Genève te heronderhandelen zodat ook klimaatontheemden er bescherming in vinden. Hans Maes (Jong VLD) waarschuwt voor de gevolgen: "Als je de Conventie van Geneve openbreekt voor onderhandelingen blijft er in het huidige politieke landschap niets meer van over."

Volgens Jong N-VA is zo'n internationaal statuut in geen geval een goed idee. Zij zien vooral heil in lokale oplossingen die mensen in staat stellen om te gaan met de gevolgen.

Volgens Jong Groen en Jongsocialisten is een statuut echter dringend nodig. Ook Jong CD&V riep op om dit te onderzoeken. Klimaatverandering is 'geen toekomstmuziek'. Naast lokale oplossingen en adaptatieplannen is een internationaal kader nodig.

Jonge Wolven 2019

Over de derde stelling was er merkbaar veel verdeeldheid: 'Als grote historische vervuiler moet België een aanzienlijke inhaalbeweging doen op vlak van internationale klimaatfinanciering en daarvoor bijkomende middelen vrijmaken.' Momenteel voorziet België jaarlijks 50 miljoen euro ter ondersteuning van ontwikkelingslanden, die in de eerste plaats de dupe zijn van klimaatverandering.

Orry Van de Wauwer (Jong CD&V) wees erop dat België zich al inzet, maar dat het nog beter kan. Volgens hem moet België de 0,7%-norm voor ontwikkelingssamenwerking halen maar kan klimaatfinanciering daar ook onder vallen.

Daar was Mattijs van Miert (Jong Groen) het niet mee eens. Hij noemde België een 'klimaatfossiel' en benadrukte dat de middelen additioneel moeten zijn aan het budget van ontwikkelingssamenwerking.

Jong VLD gaf aan dat we geen geld kunnen toveren en een verantwoordelijk begrotingsbeleid moeten voeren.

Volgens jong N-VA hoeven we ons niet "schuldig" te voelen gezien vandaag landen als China de grote vervuilers zijn. Toch benadrukten de jongerenpartijen unaniem de nood om zowel op nationaal als globaal niveau landen te helpen zich groen te ontwikkelen en aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering.

Hoezo, iedereen winnaar?

Jonge Wolven 2019

Enigszins verrassend was er meer eensgezindheid onder de jonge wolven over fiscale gunstregimes voor bedrijven, het vierde thema. Zijn dergelijke gunstregimes nog wel houdbaar wanneer diezelfde bedrijven miljarden aan belastingen ontwijken? De negatieve impact van deze ontwijkingspraktijken treft in het bijzonder ontwikkelingslanden heel zwaar.

Jong socialiste Kaoutar Oulichki haalde aan dat er eerlijke belastingen moeten zijn voor iedereen, ook voor multinationals.

Jong VLD bevestigde dit en hield bovendien een betoog voor fiscale vereenvoudiging en het sluiten van 'achterpoortjes. De 'race to the bottom' tussen de lidstaten kan vermeden worden worden via een Europese minimumbelasting voor vennootschappen (CCCTB).

Comac bestempelde België als een 'belastingparadijs' en stelde als illustratie dat poetsvrouwen bij Arcelor Mital meer belastingen betalen dan hun werkgever.

Jong N-VA ziet het probleem en de oplossing eerder bij corrupte overheden in ontwikkelingslanden zelf die ten koste van de eigen bevolking multinationals begunstigen.

Jonge Wolven 2019

De vijfde stelling over de verhouding tussen ontwikkelingssamenwerking en de private sector gaf aanleiding tot verhitte discussies.

Opvallend: geen van de jongerenvoorzitters was van mening dat de private sector ontwikkelingssamenwerking moet vervangen. Ook het engagement voor de 0,7% werd bevestigd. Hoewel de moederpartij dit niet doet (Open VLD verkiezingsprogramma 2014) en de huidige regering verder bespaarde op ontwikkelingssamenwerking benadrukte ook Jong VLD het belang ervan.

Een aantal panelleden kantten zich resoluut tegen een vermenging van het ontwikkelingsbudget met de private sector terwijl anderen van mening waren dat het ook samen kan gaan. De overheid zou hierin de 'belangrijkste motor' moeten blijven, maar bedrijven kunnen zeker ook hun steentje bijdragen.

Verschillende keren werd het belang van de lokale privésector in ontwikkelingslanden onderstreept. Lokale private initiatieven moeten actief ondersteund worden en onze eigen markten geopend voor hun producten.

Jonge Wolven 2019

Tot slot waren de Vlaamse jongerenvoorzitters het unaniem eens over de zesde stelling: 'Het buitenlandse beleid van België moet altijd voorrang geven aan mensenrechten. Ook als dat ingaat tegen economische of andere belangen.'

Volgens Gilles Verstraeten (Jong N-VA) is dit uiteindelijk in ons eigen belang: "Want ook wij hebben belang bij stabiele regimes in het buitenland".

Toch werd er fel gedebatteerd over de mate waarin men 'maagdelijk' moet en kan blijven. Is het voeren van gesprekken of sluiten van handelsakkoorden met bepaalde regimes die niet zo democratisch zijn volledig uit den boze? Zo goed als alle jongerenpartijen geven aan dat het wél kan maar onder duidelijke voorwaarden én met het oog op het verbeteren van de toestand van de mensenrechten in die landen.

People (and planet) before profit? Als het van onze Jonge Wolven zou afhangen, alvast wel.

Voor 11.11.11 is de weg vooruit duidelijk: internationale samenwerking met solidariteit en mensenrechten als kompas. Onze concrete politieke eisen lees je in ons verkiezingsmemorandum.

Nisrine Tauil

11.11.11 DOOR:

26/3: Kopstukkendebat

België in de wereld: waar naartoe?

2019-kopstukkendebat-200x109

Na de jonge politici laten we ook de partijvoorzitters aan het woord.

Twee maanden voor de cruciale verkiezingen van 26 mei daagt 11.11.11 Belgische politici uit met pittige stellingen rond globale thema's.

Kom luisteren naar wat ze te vertellen hebben op 26/03 tijdens ons kopstukkendebat in  Vooruit

 

Bestel je ticket

Hoezo, iedereen winnaar?

verkiezingsmemoranda 11.11.11

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels