Aanbevelingen voor de Belgische regering ter gelegenheid van de Red Hand day 2007

Internationale wettelijke standaarden werden in het leven geroepen om kinderen te beschermen tegen georganiseerd misbruik. Het Optioneel Protocol bij het Kinderrechtenverdrag over de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten werd in mei 2000 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het verbiedt de deelname van minderjarigen aan vijandelijkheden en stelt 18 jaar als de minimumleeftijd voor rekrutering door gewapende groeperingen en voor de officiële dienstplicht. Dit protocol werd van kracht op 12 februari 2002. Sindsdien hebben 110 staten, waaronder België, dit baanbrekend verdrag geratificeerd.
 

Om deze belangrijke stap te herdenken en om te verzekeren dat alle kinderrechten in gewapende conflicten gerespecteerd worden, organiseert de Coalitie tegen het Gebruik van Kindsoldaten Red Hand Day. Het symbool van de rode hand wordt overal ter wereld door nationale en regionale coalities en vele andere middenveldorganisaties gehanteerd om NEEN te zeggen tegen het rekruteren en gebruiken van kinderen als kindsoldaten.


Brussels, 12 februari 2007

 

We willen de Belgische regering bedanken voor haar engagement over de voorbije jaren voor kinderen getroffen door gewapende conflicten en we hopen dat de inspanningen om een einde te stellen aan deze grootschalige schendingen van de kinderrechten worden voortgezet en versterkt.

Om dit te bereiken nodigen we de Belgische regering uit om de Engagementen en Principes van Parijs die zij op 6 februari jl. onderschreef evenals de volgende aanbevelingen ter harte te nemen en hun uitvoering mee te helpen verzekeren:

 

Lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad

Tijdens zijn tweejarig lidmaatschap van de Veiligheidsraad moet België actief bijdragen aan de effectieve uitvoering van de internationale wet- en regelgeving rond kinderen en gewapende conflicten, in het bijzonder door:

 

·         Samen met zijn partners een leidinggevende rol op te nemen in de Werkgroep rond Kinderen en Gewapende Conflicten van de Veiligheidsraad;

·         Het Monitoring and Reporting Mechanism (MRM), ingesteld door Veiligheidsraadresolutie 1612, verder te ontwikkelen door te verzekeren dat het MRM wordt uitgebreid naar alle situaties geïdentificeerd in de twee annexen van het rapport van de Algemene Secretaris over kinderen en gewapende conflicten en dat de Werkgroep rond Kinderen en Gewapende Conflicten van de Veiligheidsraad rapporten van elk van deze situaties onderzoekt en aangepaste aanbevelingen ontwikkelt voor acties, inclusief voor deze in Annex II;

·         Acties te ondernemen tegen volhardende overtreders door gerichte maatregelen te nemen tegen deze partijen die blijvend de oproepen van de Veiligheidsraad negeren; deze maatregelen kunnen o.m. inhouden embargo’s op lichte wapens, ander militair materieel of militaire assistentie, reisverboden en het bevriezen van financiële middelen;

·         Binnen de Veiligheidsraad te promoten dat de MONUC-vredesmacht behouden blijft op ten minste haar huidige sterkte zo lang als de politieke, militaire en humanitaire situatie dit vereist;    

 

Blijvende inspanningen in de Democratische Republiek Congo (DRC)

 

Ondanks het officiële einde van de vijandelijkheden, blijven kinderen gerekruteerd en gebruikt worden in Congo. De DDR-programma’s hebben op hun beurt niet tot het verhoopte succes geleid. Het is daarom cruciaal dat België haar inspanningen in de DRC voortzet door: 

 

·         Het ondersteunen van DDR-programma’s voor kinderen die het slachtoffer zijn van conflicten. De tekortkomingen in de programma’s van de Wereldbank / MDRP – CONADER zijn immers significant en moeten geremedieerd worden;

·         Blijvend druk te zetten op de Congolese regering en gewapende groeperingen op Congolese bodem om het rekruteren en gebruiken van kinderen onder de 18 jaar te stoppen, en om alle kinderen te bevrijden uit hun troepen;

·         Steun en adequate financiering voor NGO’s, nationale, internationale en VN-agentschappen te verzekeren om kinderen geassocieerd met gewapende troepen en groeperingen te bevrijden en succesvol te integreren;

·         Druk uit te oefenen op de Congolese regering en CONADER in het bijzonder, om meer aandacht te schenken en inspanningen te leveren opdat alle bevrijde kinderen genieten van de mogelijkheid tot gedegen onderwijs en beroepsopleiding die hun reïntegratie bevorderen;

·         Meer internationale aandacht en middelen te besteden aan het verzekeren dat de integratie van het leger en de DDR-programma’s de mensenrechten respecteren en beschermen. Dit moet o.m. inhouden:

a)       erop aandringen dat elk individu geschorst of uitgesloten wordt van opname in FARDC waartegen gefundeerde beschuldigen geuit werden voor het gebruik of rekruteren van kinderen onder de 18 jaar of dat verantwoordelijk geacht wordt voor andere misdaden onder het internationaal recht of andere ernstige mensenrechtenschendingen;

b)       steun verlenen aan de Congolese regering opdat alle FARDC-eenheden van alle rangen volwaardig getraind worden in het internationale (humanitair) recht; 

       

·         kinderrechtenbenaderingen in te bouwen in de huidige EU/EVDB-missies in de DRC;

·         Het versterken van de civiele maatschappij en lokale NGO’s. 

 

Lichte wapens

 

De intrinsieke link tussen kindsoldaten en de ongecontroleerde verspreiding van lichte wapens is onmiskenbaar. België is tot op nu toe echter het enige land dat nationale wetgeving heeft uitgevaardigd die de wapenhandel of het verlenen van militaire assistentie rechtstreeks verbindt met de problematiek van kindsoldaten. De Belgische regering moet daarom:

 

·         Deze benadering promoten met gelijkgestemde regeringen en inspanningen leveren om gezamenlijke standaarden op te stellen binnen de EU;

·         Het respecteren van EU- en VU-wapenembargo’s verzekeren door het opvoeren van observatiemissies en het opstarten van Werkgroepen binnen de EU en de Veiligheidsraad;

·         Blijven ijveren voor een betere controle op de internationale wapenhandel door het opstellen van international standaarden (nationale wetgeving, EU-gedragscode, internationaal wapenhandelverdrag) en door het verbeteren van de toepassing en afdwinging van bestaande regionale en nationale wetgeving rond wapenhandel.

 

Fondsen voor kinderen slachtoffer van gewapende conflicten

 

Ondanks de ontegensprekelijke vooruitgang geboekt in het verhinderen van de rekrutering en het gebruik van kindsoldaten, moet de focus nog meer gelegd worden op het aanpakken van de dieperliggende oorzaken en het helpen demobiliseren en reïntegreren van kinderen die de wreedheden van de oorlog hebben meegemaakt. We verzoeken daarom de Belgische regering om haar reeds aanzienlijke budgettaire inspanningen nog op te drijven door:

 

·         Het percentage van ontwikkelingshulp voor de hulp aan (ex)kindsoldaten te verhogen;

·         Een lange termijn benadering te verzekeren, in het bijzonder wat betreft het financieren van DDR-activiteiten en het dichten van de kloof die ontstaat bij multi-donor financiering of tussen de verschillende fases van demobilisatie en ontwapening aan de ene kant en reïntegratie en rehabilitatie aan de andere kant;

·         Het verzekeren van de coherentie en coördinatie in de financiering zowel als van de goede communicatie en taakverdeling tussen partners, in het bijzonder binnen de EU. 

 

Dankzij de inspanningen van landen als België en de civiele maatschappij werd een aanzienlijke vooruitgang geboekt sinds het Optioneel Protocol bij het Kinderrechtenverdrag over de betrokkenheid van kinderen in gewapende conflicten in werking trad vijf jaar geleden. Grotere en beter gecoördineerde acties en een betekenisvolle politieke wil zijn echter vereist vooraleer beschermingstandaarden voor kinderen en hun toepassing een realiteit worden. Vandaag zijn nog steeds honderden duizenden kinderen actief betrokken in gewapend geweld of staan bloot aan de wreedheden van de oorlog.

_____________________________________________________________________________

Bron: Secretariaat Belgische Coalitie Kindsoldaten : bart.horemans@paxchristi.be, 0496.181946

Deel dit artikel