Briefschrijfactie - vraag EU-Parlementsleden de stopzetting van de inzet van kindsoldaten

Op dit moment ligt de allereerste Schriftelijke Verklaring met betrekking tot de problematiek van de kindsoldaten klaar ter ondertekening in het Europese Parlement. Om goedgekeurd te worden, dient deze verklaring ondertekend te worden door tenminste 393 van de 785 Europese Parlementsleden, ten laatste tegen 3 december 2007. De Belgische Coalitie tegen het gebruik van kindsoldaten, waarvan Pax Christi Vlaanderen lid is, neemt deel aan een actie van de International Coalition against the use of child soldiers, en roept op om brieven te schrijven naar één of meerdere Belgische Europarlementsleden


In februari 2007 werden tijdens een ministeriële bijeenkomst te Parijs de “Paris Commitments to Protect Children Unlawfully Recruited or Used by Armed Forces or Armed Groups” (“The Paris Commitments”) en de “Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups” (“the Paris Principles”) ondertekend door 58 staten, waaronder de meeste lidstaten van de Europese Unie. Hoewel uit de totstandkoming van de principes en toezeggingen van Parijs een ruime consensus tegen het gebruik van kindsoldaten blijkt, worden er vandaag wereldwijd nog steeds meer dan 250.000 kinderen en jongeren tot vechten gedwongen.

De rol van de Europese Unie
Gedurende de afgelopen jaren heeft de Europese Unie in toenemende mate de problematiek van de kindsoldaten aangepakt, zowel door middel van multilaterale activiteiten als door middel van activiteiten van individuele lidstaten. In 2003 keurde de EU de Richtsnoeren over kinderen in gewapende conflicten goed, waardoor kinderen geholpen kunnen worden op basis van een aantal instrumenten waarover de EU beschikt ( politieke dialoog, multilaterale samenwerking, etc…). Het Europese Parlement ondersteunde de goedkeuring van deze richtsnoeren met een resolutie. Echter, de uitvoering van het EU-beleid tot stopzetting van het gebruik van kindsoldaten gebeurde met wisselend succes en ook het Europese Parlement is recent beduidend minder vocaal met betrekking tot deze problematiek.

Schriftelijke Verklaring 77/2007
Op dit moment ligt de allereerste Schriftelijke Verklaring met betrekking tot de problematiek van de kindsoldaten klaar ter ondertekening in het Europese Parlement. Deze Schriftelijke Verklaring werd ingediend door Sharon Bowles en Glennys Kinnock, twee Britse MEPs. Om goedgekeurd te worden, dient de Verklaring ondertekend te worden door ten minste 393 van de 785 Europese Parlementsleden, en voor de deadline van 3 december 2007. Indien de Verklaring erin slaagt voldoende handtekeningen te verzamelen, kan zij de aanzet vormen tot verdere actie vanuit het Europese Parlement. Het Europese Parlement zou in de toekomst dan in staat zijn om druk uit te oefenen op nationale overheden en internationale organisaties zoals de VN om verderstrekkende maatregelen te nemen in de strijd tegen het gebruik van kinderen in gewapende conflicten.

Schriftelijke Verklaring 77/2007 “over de stopzetting van het gebruik van kindsoldaten” vermeld een aantal methodes waarmee de EU en andere organisaties de rekrutering en het gebruik van kinderen jonger dan 18 jaar door gewapende strijdmachten of groepen tegengegaan kan worden, zoals bijvoorbeeld de ratificering van het Facultatief Protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten; het treffen van specifieke sancties tegen individuen die kindsoldaten rekruteren of bewust personen steunen die dit doen; het verlenen van duurzame financiële steun voor bestaande projecten op het gebied van demobilisatie, ontwapening en reïntegratie; en het erkennen van de verantwoordelijkheid om kinderen te beschermen.

De volledige tekst van de Schriftelijke Verklaring is te vinden via volgende link: Schriftelijke Verklaring 77/2007 over de stopzetting van het gebruik van kindsoldaten

De Belgische Coalitie tegen het gebruik van kindsoldaten, samen met de International Coalition against the use of child soldiers, roept op om brieven te schrijven naar één of meerdere Europese Parlementsleden. Via onderstaande model-brief kan je de aangeschreven parlementsleden verzoeken om Schriftelijke Verklaring 77/2007 te ondertekenen.Je kan uiteraard via E-mail te werk gaan, maar onze ervaring leert dat per post verstuurde brieven een grotere impact hebben. Vandaar dat we voorstellen om gedrukte brieven per post te versturen naar het Brusselse adres van onze Europese vertegenwoordigers.

Meer informatie:
Secretariaat van de Belgische Kindsoldatencoalitie
Tim Bogaert
tim.bogaert@paxchristi.be
0479/283.683       

Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel