De EU heeft een gezant voor de Vrouwenrechten nodig

Vrouwen spelen een cruciale rol in de wereldwijde strijd tegen honger en armoede. In veel gezinnen zorgen zij voor het grootste deel van het levensonderhoud en verrichten zij het meeste werk. Of de VN Millenniumdoelen behaald zullen worden hangt daarom voor een groot deel af van de verwezenlijking van Millenniumdoel nummer drie ‘het promoten van gender gelijkheid en de empowerment van vrouwen’.

De capaciteiten van vrouwen worden stelselmatig onderbenut. Velen van hen verkeren in een sociale achterstandspositie en hebben geen gelijke toegang tot onderwijs, werk of bezit. Ongewenste zwangerschappen, seksueel geweld, moedersterfte en analfabetisme creëren een vicieuze cirkel van onderdrukking en armoede, waaruit maar moeilijk te ontsnappen valt.

Zolang vrouwen niet in staat zijn om over hun eigen lichaam en leven te beschikken, zal armoedebestrijding niet duurzaam zijn. Vrouwen die hun eigen keuzen kunnen maken hebben meer geld voor onderwijs, voedsel en gezondheidszorg. Hun kinderen zijn hoger opgeleid, gezonder en hebben een hogere levensverwachting. Seksuele en reproductieve gezondheidsrechten liggen daarom aan de basis van duurzame ontwikkeling.

De politieke wil om tot ware gender gelijkheid te komen is echter grotendeels afwezig. Bestaande machtsstructuren blokkeren elke voortgang op dit gebied. De Europese Unie zou hier verandering in moeten brengen. Zij zou een voortrekkersrol moeten spelen in het bevorderen van vrouwenrechten in ontwikkelingslanden. Als grootste donor van ontwikkelingshulp en voorvechter van de mensenrechten heeft zij daartoe een bovengemiddelde verplichting.

Het huidige ontwikkelingsbeleid van de EU is echter weinig consistent op dit gebied. De EU commissarissen voor Handel, Buitenlands beleid en Ontwikkelingssamenwerking nemen beslissingen die niet op elkaar afgestemd zijn wat betreft hun invloed op vrouwenrechten. Ook wordt deze invloed nauwelijks systematisch onderzocht.

De aanstelling van een EU gezant voor de Vrouwenrechten kan hierin verandering brengen. Zij kan ervoor zorgen dat er bij belangrijke beleidsbeslissingen rekening gehouden wordt met de uitwerking ervan op de positie van vrouwen. Waar vrouwenrechten ernstig geschonden worden, kan zij haar stem verheffen om dit onrecht te doen stoppen. Ook kan zij druk uitoefenen op regeringen om de Millenniumdoelen na te komen. Maar nog belangrijker is dat zij ervoor kan zorgen dat de EU een gezicht krijgt voor de vele vrouwen in ontwikkelingslanden die voor een verbetering van hun positie strijden.

Door een gezant voor de Vrouwenrechten aan te stellen, kan de EU duidelijk maken dat de strijd voor vrouwenrechten voor haar een prioriteit is. Inmiddels is de eerste stap op weg naar de komst van een dergelijke topdiplomaat gezet. Vorige week werd er door het Europees Parlement een rapport aangenomen over vrouwen en ontwikkelingssamenwerking waarin zij om een gezant voor de Vrouwenrechten vraagt. Nu moeten ook de ministers van de Europese Raad nog overtuigd worden. Alle EU burgers kunnen daaraan bijdragen door de petitie te ondertekenen op www.womensenvoy.eu . Haast is geboden, want 2015 komt razendsnel dichterbij.

Deel dit artikel