De Gucht voor één dag vervangen wegens irrelevantie.

Aangezien minister De Gucht zichzelf irrelevant maakt in het kernwapendebat, wordt hij vandaag voor één dag vervangen door een interim-comité, dat meteen de terugtrekking van de kernwapens en de schrapping van kernwapens uit de NAVO-strategie op de NAVO-agenda zet. Hiervan werd reeds bericht gegeven aan de ambassadeurs bij de NAVO van onze bondgenoten. De beleidswijziging wordt wereldkundig gemaakt via een persconferentie in het ministerie van Buitenlandse Zaken en op de aangepaste website www.buitenlandse-zaken.be

De volledige verklaring van het interim-comité:

"Als bezorgde Belgische burgers zijn wij vandaag genoodzaakt om onze minister van Buitenlandse Zaken De Gucht tijdelijk 'onbekwaam om te regeren' te verklaren wegens grove nalatigheid en het in gevaar brengen van miljoenen mensenlevens.

Aangezien dat:

- De secretaris-generaal van het Internationaal Atoomagentschap El Baradei reeds herhaaldelijk verklaarde dat we voor een duidelijke keuze staan: ofwel komt er een zichtbaar engagement tot nucleaire ontwapening, ofwel komt er een nieuwe gevaarlijke kernwapenwedloop,
- De Russische minister van Buitenlandse Zaken Ivanov stelt bereid te zijn tot onderhandelingen over de tactische kernwapens als elke staat die ze bezit ze terugtrekt tot op zijn eigen grondgebied. M.a.w. als de Amerikaanse kernwapens terugkeren naar de VS.
- De Belgische bevolking haar wil tot verwijdering van de NAVO-kernwapens duidelijk laat blijken door de goedkeuring in zowel Kamer als Senaat van een resolutie die de regering vraagt om bij de NAVO initiatieven ter sprake te brengen in verband met de graduele terugtrekking van de Amerikaanse tactische kernwapens uit Europa met het oog op het realiseren van artikel 6 van het Non-Proliferatieverdrag. Dit artikel verplicht te komen tot volledige nucleaire ontwapening,
- Uit de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof op 8 juli 1996 over de (il)legaliteit van kernwapens afgeleid kan worden dat de bestaande kernwapens niet gebruikt kunnen worden zonder het internationaal humanitair recht te overtreden. De ontplooiing van kernwapens en het plannen van of het trainen op het gebruik ervan, komt neer op het voorbereiden van oorlogsmisdaden. Dat geldt niet enkel voor 'schurkenstaten' maar ook voor NAVO-leden.
- In een onderhoud met de vredesbewegingen op 23 september jl. minister van Buitenlandse Zaken De Gucht een flagrante onwil toonde om in te grijpen in dit dossier. De Gucht ging zo ver om te stellen dat de NAVO-kernwapens een irrelevant thema zijn voor onze buitenlandse politiek en dat hij de resoluties van Kamer en Senaat niet negeert maar enkel nu niet uitvoert,
- De heer De Gucht bijgevolg niet zinnens is enig initiatief te nemen om iets aan de NAVO-strategie terzake en de stationering van deze kernwapens te veranderen. Dit terwijl blijkt dat de Amerikaanse kernwapens in België en elders in Europa een duidelijke rem vormen voor verdergaande nucleaire ontwapening,
- De heer De Gucht door zijn starre houding miljoenen mensenlevens in gevaar brengt en zichzelf irrelevant maakt om enige impact te hebben op de kernwapenpolitiek,

constateren we de onbekwaamheid van de heer De Gucht om te regeren en benoemen we voor één dag een interim-comité dat de Belgische belangen inzake kernontwapening zal behartigen.

Als eerste beleidsdaad geeft het plaatsvervangend comité opdracht aan de Belgische NAVO-ambassadeur om de terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens uit Europa en de schrapping van kernwapens uit de NAVO-strategie op de agenda te zetten van de NAVO-bijeenkomsten in december. Bericht hiervan werd reeds gegeven aan de ambassadeurs bij de NAVO van onze bondgenoten. Hiermee wordt een eerste uitvoering gemaakt van de parlementaire resoluties betreffende het beleid inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening. "

Met deze geweldloze overname voor één dag van het Belgische buitenlandse beleid willen Bomspotting en het Forum voor Vredesactie de uitvoerende macht uit haar ivoren toren schudden. De jaarlijkse NAVO-bijeenkomsten in december vormen een geschikt moment om de terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens en de schrapping van kernwapens uit de NAVO-strategie te bespreken. Hoog tijd dus om af te stappen van een actief non-beleid en deze punten te agenderen!

Meer info: www.buitenlandse-zaken.be

Deel dit artikel