DRC: De duurzaamheid van een project: de ervaring van Kigoma

DRC: De duurzaamheid van een project: de ervaring van Kigoma

In 2012 startte onze Congolese partner Etoile du Sud een nieuw project van twee jaar in Lubumbashi om een wijk, met een groot tekort aan drinkbaar water, te voorzien van een betere toegang tot water. Het werd op onverwachte wijze een project waaruit ze boeiende lessen trokken over hoe een duurzaam gemeenschapsproject uit te bouwen.


"Het is mogelijk om al deze obstakels te overwinnen door alle aanwezige krachten te bundelen en iedereen erbij te betrekken."

Een van de belangrijkste doelstellingen van het project was het graven van een waterput. Met de volksgezondheidscomités in de wijken Kigoma en Hewa Bora bepaalde Etoile du Sud waar de putten gegraven zouden worden en stelden ze een comité samen voor het financieel beheer van de waterput en de inkomsten ervan (120 Congolese francs, iets meer dan 10 eurocent, voor 20 liter water). Die opbrengsten zouden vervolgens gebruikt worden om de putten te onderhouden en te herstellen, en om enkele buurtactiviteiten te organiseren.


Lessen

Na twee jaar werd beslist om het project verder te zetten. De tweede fase voorziet onder meer in de constructie van een tweede waterput in een andere wijk. Om lessen te trekken uit de eerste ervaringen evalueerden Etoile du Sud en haar partners (USAHIDIZI, G3W, UCOS) hoe het ging met de putten na twee jaar. Ze nodigden de leden van het volksgezondheidscomité en het bestuurscomité uit om de problemen te bespreken waarmee ze geconfronteerd werden, en dat waren er nogal wat. Maar nog belangrijker was om ook initiatieven en ideeën te bespreken om die problemen aan te pakken.


Bestuurscomité

Het eerste probleem was de werking van het bestuurscomité van de waterputten. Zoals in elke organisatie waar mensen, ondanks hun onderlinge verschillen, samenwerken aan een gemeenschappelijk project, zijn er problemen die de kop op steken: de dynamiek van het comité levendig houden, de goede verstandhouding tussen de leden behouden (los van persoonlijke conflicten), het engagement van de leden op lange termijn verzekeren en conflicten en misverstanden oplossen. Een andere uitdaging was om de lokale bevolking betrokken te houden bij het praktische en financiële beheer van de waterputten, los van het bestuurscomité. Het bestuurscomité nam van bij het begin snel de zaken zelf in handen, maar consulteerde de mensen in de wijk niet regelmatig. In hun ogen werkten ze voor hen en hoefden ze hen niet regelmatig te consulteren of informeren.

Het team van Etoile du Sud en het volksgezondheidscomité adviseerde daarom de lokale overheid en de bevolking meer te betrekken en te responsabiliseren in het beheer ervan. Ze organiseerden een vergadering in de wijk Kigoma met alle betrokken partijen waar de wijkvoorzitter de gezondheidsactivisten beloofde aanwezig te zullen zijn. Hij besliste ook om het bestuurscomité te vernieuwen, ditmaal via een volksvergadering, en niet enkel via het volksgezondheidscomité, die de nieuwe leden van het bestuurscomité zal aanstellen.


Begeleiding door EDS

Het team van Etoile du Sud is zich ook bewust geworden van het belang van haar betrokkenheid en steun op lange termijn: het bestuurscomité van de waterput enkel ondersteunen tijdens de eerste maanden na de installatie was onvoldoende. Na een jaar ontstonden problemen, hoewel alles goed leek te gaan in het bestuurscomité. Hier was de steun van Etoile du Sud nodig. Bijvoorbeeld toen de eigenaar van de grond, waar de put gegraven was, enkele maanden afwezig was. Hoewel goedbedoeld, had de eigenaar een familielid aangewezen als de nieuwe verantwoordelijke van de waterput. Helaas was die persoon niet op de hoogte van het sensibiliseringsverhaal rond het recht op gezondheid en empowerment, en werd de waterput al snel "geprivatiseerd". Daar waren de leden van het bestuurscomité niet op voorzien.

Toen het team van Etoile du Sud Katanga hoorde over dit probleem, namen ze contact op met de eigenaar van het perceel om een ​​oplossing te zoeken. Bij afwezigheid van de eigenaar van het perceel (hoewel ook zijn of haar goedkeuring moet worden gevraagd) is het aan het bestuurscomité om een nieuwe verantwoordelijke aan te duiden. Etoile du Sud is vastbesloten om de activiteiten van dichterbij op te volgen en het volksgezondheidscomité in Kigoma te versterken, zodat ze beter in staat zijn om het bestuurscomité op regelmatige basis te ondersteunen bij het beheer van de waterputten.


Sensibilisering van de buurt

Op basis van de lessen die Etoile du Sud en haar partners trokken, beslisten ze een nieuwe sensibiliseringscampagne over het belang van water te organiseren voor de wijkbewoners. Ze begonnen met deur-aan-deurbezoeken en het afnemen van enquêtes bij een 50-tal gezinnen die rond de waterput wonen om een beter inzicht te krijgen in de problemen die mensen hebben om toegang te krijgen tot de waterput.

Tijdens deze campagne nodigden ze de mensen ook uit voor de volksvergadering waar een nieuw bestuurscomité verkozen zou worden. Op de dag van de vergadering, 31 juli, daagden minstens een 30-tal mensen op, waaronder ook de wijkvoorzitter. Op de bijeenkomst kozen de deelnemers de leden van het nieuwe bestuurscomité van de waterputten. Eerst sloten ze een akkoord over de criteria om lid te worden. De vergadering legde de volgende voorwaarden vast: de kandidaat-leden moeten: meerderjarig zijn (ouder dan 18 jaar), in de buurt van de waterputten wonen en bereid zijn om zich vrijwillig te engageren. De kiesprocedure werd bevestigd: een stem gaat naar de persoon in wie ze vertrouwen hebben. Aan het eind van de vergadering werden vier leden verkozen die het nieuwe bestuurscomité zullen vormen, waaronder drie vrouwen. Daarnaast werd de wijkafgevaardigde gecoöpteerd als raadgever.

Een tweede volksvergadering is voorzien voor een van de volgende dagen om de sleutel van de waterputten officieel over te dragen aan het nieuwe bestuurscomité en om de waterputten officieel te openen.


Zich verenigen om de moeilijkheden het hoofd te bieden

Toegang tot water organiseren in samenwerking met buurtbewoners is niet gemakkelijk: bij elke stap doen er zich moeilijkheden voor, zoals het voorbeeld van de waterputten in Kigoma toont. Maar dit voorbeeld toont ook dat het mogelijk is moeilijkheden te boven komen door alle aanwezige krachten te verenigen en bij het proces te betrekken: de mensen – via de volksvergadering en het bestuurscomité, de autoriteiten van de buurt, Etoile dus Sud en haar partners. De oplossingen liggen bij de mensen en kunnen uitgevoerd worden door samen te werken met de autoriteiten en de partners. Er zullen zich nog andere problemen voordoen maar de mensen hebben nu de kansen en de nodige middelen om erop te reageren, en hun ervaring zal nuttig zijn in het volgende project.

Viva Salud DOOR:

Deel dit artikel