Federale overheid beloont kwaliteitsaanpak van Trias


De federale overheid heeft het financieringsvoorstel van Trias voor de komende drie jaar goedgekeurd. 'Het belang van deze beslissing kan moeilijk overschat worden', zegt directeur Lode Delbare in een interview.


Trias is voor de komende drie jaar verzekerd van federale subsidies. Hoe groot is de opluchting?

Lode Delbare: 'Dit dossier slaat op meer dan zestig procent van onze omzet. Het gaat dus om een dossier waar ik als goede huisvader nachten van wakker lig. De genomen beslissing helpt ons om een flinke stap vooruit te zetten. We evolueren van een globaal budget van 11,7 miljoen euro in 2012 naar een begroting van 17,1 miljoen euro voor dit jaar. Dat is een groei van 46 procent.'

Waarom is het voor Trias zo belangrijk om te groeien?
'We moeten een optimaal evenwicht vinden tussen onze kwaliteitsinspanningen en de schaalgrootte. Bij Trias vinden we het belangrijk om volop te investeren in kwaliteit, maar dan is het ook onze plicht om ervoor te zorgen dat deze investeringen maximaal renderen op het terrein. Anders creëren we een waterhoofd en dat willen we natuurlijk niet: minstens 80 procent van ons totaalbudget moet rechtstreeks naar onze doelstellingen vloeien.'

Op basis van zijn groeicijfers zou je kunnen concluderen dat Trias geen last heeft van de negatieve conjunctuur in de sector van de ontwikkelingssamenwerking?
'Onze ambities zijn inderdaad niet evident. De publieke opinie wordt steeds kritischer over het beheer van de budgetten in onze sector. Ook duiken er voortdurend nieuwe paradigma's op over de manier waarop ontwikkelingssamenwerking het best georganiseerd wordt. Die twee factoren zorgen ervoor dat de beoordeling van een financieringsvoorstel door de federale overheid niet of nauwelijks te voorspellen valt.'

Daarom wil Trias zijn afhankelijkheid van federale subsidies doen dalen?
'We hebben al een groot stuk van de weg afgelegd. We hebben jaren gekend dat 80 procent van onze omzet bestond uit federale subsidies. Tegen 2019 daalt dat percentage naar 57 procent.' 

Het financieringsvoorstel van Trias werd bijna volledig goedgekeurd door de federale overheid. Ervaart u dat als een appreciatie voor de werking van de organisatie?
'Dat is ontegensprekelijk zo. De dialoog met de administratie was kritisch maar constructief, met een zeer positief resultaat als gevolg. Ik stel vast dat andere ontwikkelingsorganisaties meer averij opgelopen hebben.'

Met dien verstande dat Trias ervoor opteerde om bij de federale overheid geen financieringsvoorstel meer in te dienen voor de werking in Honduras en Guatemala.
'Dat blijft inderdaad een smet op het hele dossier. Anderzijds denk ik dat we bij de federale overheid veel goodwill gecreëerd hebben door zoveel mogelijk rekening te houden met hun eerste informele adviesronde in juni.'

Maar de werking in Guatemala en Honduras wordt niet stopgezet?
'Als het merendeel van de subsidies plots wegvalt, is het natuurlijk niet gemakkelijk om verder te werken. Toch hebben we de hoop niet opgegeven om in deze landen actief te blijven. Volgens mij bestaan er pistes om een alternatieve financiering rond te krijgen. We kijken dan in de eerste plaats naar de Europese Unie, het netwerk van AgriCord en de privé-sector. In een gelijkaardig dossier is het ons eerder al gelukt om onze programma's in Ghana overeind te houden.'

Door de extra subsidies die Trias binnenhaalt, moet ook het volume van de verplichte cofinanciering toenemen. Hoe gaat Trias dat realiseren?
'Ook dat is een uitdaging, maar ik geloof echt dat we de groeiprognoses in onze meerjarenbegroting kunnen waarmaken. Op twee terreinen hebben we immers nog een aanzienlijke groeimarge. Ten eerste kunnen we onze financiële architectuur verder optimaliseren. Dat is een louter technische kwestie. Verder moeten we ook werk maken van een actieve fondsenwerving vanuit onze landenkantoren.'

Verwacht u daar veel van?
'In toenemende mate stellen zowel multinationals als internationale instellingen vanuit een gedecentraliseerde logica middelen ter beschikking voor ontwikkelingsprojecten. Omdat wij wereldwijd over tien sterke landenkantoren beschikken, kunnen we hen met onze lokale expertise helpen investeren. Deze budgetlijn evolueert van quasi nul in 2012 naar tien procent ons totaal volume aan cofinanciering in 2019. Trias gaat daar dus zwaar op inzetten.'

Met de goedkeuring van het financieringsvoorstel door de federale administratie heeft Trias nog niet zijn laatste examen achter de rug.
'In 2015 moeten we opnieuw twee basiserkenningen behalen om ook in de toekomst aanspraak te kunnen maken op meerjarenfinanciering van de overheid. Daar zijn we nu al proactief mee bezig. Zo zullen we dit voorjaar op vrijwillige basis een externe doorlichting organiseren om als eerste ontwikkelingsorganisatie in ons land een echt EFQM-kwaliteitslabel in de wacht te slepen. Dat mag geen onoverkomelijke uitdaging zijn, want op basis van voorbereidende analyses maken we ons sterk dat we vandaag al aan de gestelde normen voldoen.'
Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel