Geen excuses, België moet zijn beloften voor ontwikkelingshulp nakomen

De nonchalante houding van onze Belgische minister voor Ontwikkelingssamenwerking verontrust de Internationale Coöperatie voor Ontwikkeling en Solidariteit (CIDSE), een netwerk van christelijk geïnspireerde ngo’s waar Broederlijk Delen lid van is. De belofte om tegen 2010 0,7% van het Belgisch bruto binnenlands product (BBP) te besteden aan ontwikkelingshulp zal nog moeilijk te halen zijn, verklaarde minister Charles Michel vorige week. België ging het 0,7-engagement aan op de internationale top van Monterrey in 2002, nog voor het collectieve engagement van de vijftien EU-landen in 2005 en met een ambitieuzer groeipad wat betreft het hulpbudget. De belofte werd vastgelegd in de Belgische wet en het Belgische parlement heeft de uitdrukkelijke wettelijke taak om de invoering ervan te controleren en te verdedigen.

Ook Broederlijk Delen veroordeelt de verklaringen van Charles Michel. Het is problematisch dat de minister bezuinigingen in het budget voor ontwikkelingssamenwerking probeert te rechtvaardigen met een zogezegde ‘compensatie’, namelijk een verhoging van de kwaliteit van de hulp.

CIDSE uit haar bekommernis over het terugkrabbelen van België vandaag, op het moment dat de Europese ministers van Ontwikkelingssamenwerking samenkomen in Brussel. Tijdens deze vergadering van de Europese Ministerraad zullen concrete tijdsschema’s worden vastgelegd voor de verhoging van de nationale budgetten voor ontwikkelingssamenwerking.

Officiële statistieken uitgebracht door de OESO in april dit jaar, tonen aan dat de Europese ontwikkelingshulp sterk daalde in 2007, met terugvallen van 10 tot 30% voor België, Frankrijk en Groot-Brittannië. Deze teleurstellende cijfers tonen volgens CIDSE aan dat de Belgische regering niet de enige donor is die zijn  nalatigheid probeert te verhullen met uitspraken over doeltreffendheid. “De eerste voorwaarde voor efficiënte hulp is dat er voldoende hulp is”, stelt Bernd Nilles, secretaris-generaal van CIDSE.

Een rapport over de stand van zaken op vlak van Europese Ontwikkelingshulp in 2007 dat vorige donderdag werd uitgebracht door CONCORD, de Europese Federatie van Ontwikkelings-ngo’s, stelt het volgende: “Binnen de EU heeft de herverdeling van de welvaart via Structurele en Cohesiefondsen vruchten afgeworpen voor de economische en sociale ontwikkeling van traditioneel minder gegoede Europese landen zoals Ierland, Griekenland en Spanje. Europese steun heeft eveneens een vermindering van de armoede teweeggebracht in andere regio’s.” Als voorbeeld haalt het rapport Mozambique aan, waar een aanzienlijk deel van de Europese hulp wordt besteed, 877 miljoen euro in 2007, dat bijna de helft van ’s lands budget vertegenwoordigt. Met deze steun is het aantal Mozambikanen die leven van 1 dollar per dag kunnen dalen van 70 tot ongeveer 50% in de laatste twee jaar; lopen er 2 miljoen meer kinderen school en is de kindersterfte 35 procentpunten gedaald sinds 1990.

“Het initiatief van onze regering om ontwikkelingshulp efficiënter te maken, is zeker welkom. Maar het huidige plan om de doeltreffendheid van hulp te vergroten is beperkt tot indicatoren en doelen die nauwelijks kunnen bijdragen aan duurzame, holistische ontwikkeling”, stelt Luc Claessens, directeur van Broederlijk Delen.

In 2000 beloofden 191 regeringen uit Noord en Zuid om het aantal mensen dat in armoede leeft te halveren tegen 2015. Vandaag zijn we halverwege de agenda om deze ‘Millenniumdoelstellingen’ te verwezenlijken. Ondanks de gemaakte vooruitgang, zal de vermindering van de honger en de armoede in de wereld beperkt blijven als de beloften om officiële ontwikkelingshulp te verhogen niet worden nagekomen “België moet dringend wakker geschud worden om de gigantische uitdaging van de Millenniumdoelstellingen aan te gaan. Ons land heeft samen met andere donoren een morele verantwoordelijkheid om zijn engagementen na te leven, zijn budgetten voor ontwikkelingshulp te vergroten en om de middelen doeltreffend, transparant en verantwoordelijk aan te wenden”, besluit Luc Claessens.

Deel dit artikel