Klacht tegen Nationale Delcrederedienst.

Brussel, maandag 24 oktober – Meer openheid in de werking van de Belgische publieke kredietverzekeraar, de Nationale Delcrederedienst, is een noodzaak. Daarom leggen Greenpeace, Forum Voor Vredesactie, Proyecto Gato en Netwerk Vlaanderen vandaag klacht neer (1). De niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) hanteren het juridische strijdmiddel om Delcredere tot meer transparantie aan te zetten rond de buitenlandse projecten die kredietverzekeraar steunt. De ngo’s vragen ook dat Delcredere criteria rond leefmilieu, sociale normen en mensenrechten beter zou respecteren bij de keuze van deze projecten. De actie moet ook de coherentie van het Belgische regeringsbeleid versterken, met name in de strijd tegen de klimaatverandering. Op 26 oktober vindt in het federale parlement een openbare hoorzitting (2) plaats over de noodzakelijke hervorming van Delcredere. De ngo’s roepen de parlementsleden op om alles in het werk te stellen om deze publieke instelling transparanter te doen functioneren.


Het gebrek aan transparantie van de werking van Delcredere vormt één van de belangrijkste grieven van de ngo's (3). Zo heeft Greenpeace meermaals aan Delcredere informatie gevraagd over de energieprojecten die de dienst steunt in het buitenland (4). Delcredere weigert daarop in te gaan. Uit gegevens die de milieuorganisatie zelf achterhaalde, blijkt dat de CO2-uitstoot van projecten waarvoor Delcredere een exportkrediet heeft toegekend meer dan twintig maal zo hoog is als de vermindering van CO2 die de Belgische regering in eigen land moet realiseren (5).

“België is verplicht om voor de Verenigde Naties jaarlijks een gedetailleerde inventaris van haar CO2-uitstoot op te maken. Wij vragen dat ook Delcredere een dergelijke open boekhouding hanteert van de projecten die zij steunt met een exportkrediet. Dat is noodzakelijk als ons land zijn Kyoto-verbintenissen daadwerkelijk wil waarmaken”, zegt klimaatcampaigner Karen Janssens van Greenpeace.

Delcredere verzekert ook elk jaar 30 à 40 militaire transacties, veelal naar ontwikkelingslanden. Zo verzekerde Delcredere in 2001 niet minder dan 19% van de totale Belgische wapenexport. Maar hierover hangt veelal een sluier van geheimzinnigheid. Op 16 december 2003 keurde Delcredere bijvoorbeeld een exportverzekering goed voor de bouw van een munitiefabriek in Tanzania door New Lachaussée, nog voordat het Waalse gewest de benodigde exportlicentie had afgeleverd.

"Een bewijs dat Delcredere de screening van wapengerelateerde projecten niet ernstig neemt. En een bewijs dat meer openheid over zulke transacties absoluut nodig is. Gelukkig werd deze vergunning later opnieuw ingetrokken onder grote druk van de ngo's”, aldus Mich Crols van het Forum voor Vredesactie.

Delcredere blijft verzekeringen afleveren aan bedrijven die een loopje nemen met de mensenrechten (6) en die onnodige schade berokkenen aan uiterst bedreigde leefgebieden (7). Zo dekt de dienst de risico’s die verbonden zijn aan controversiële infrastructuurwerken in het buitenland.

“Een verzekering door Delcredere verlaagt voor klassieke banken de drempel om deze controversiële projecten te financieren. Delcredere zorgt er zo mee voor dat geld van Belgische spaarders wordt aangewend voor het schenden van het leefmilieu en de sociale en mensenrechten. Meer openheid in de werking van Delcredere kan hier paal en perk aan stellen”, onderstreept Inez Louwagie van Netwerk Vlaanderen.

De Belgische kredietverzekeraar zou de minimale OESO-milieunormen moeten respecteren. Deze regels slaan onder andere op de openbaarheid van transacties, van de voorafgaandelijke studies en van hun opvolging (8).

“Wij volgen de activiteiten van Delcredere al drie jaar op de voet. Deze publieke instelling neemt een loopje met alle bestaande minimumregels rond milieu en sociale rechten. Af en toe zet Delcredere wel enkele voorzichtige passen in de goede richting, maar dat verloopt allemaal veel te traag. Het wordt tijd dat Delcredere zijn minimale verplichtingen ook echt nakomt”, stelt Jan Cappelle van Proyecto Gato.

Met deze juridische actie willen de ngo's meer openheid afdwingen in de werking van Delcredere. Op 26 oktober vindt in het federale parlement een hoorzitting plaats over de hervorming van de Belgische kredietverzekeraar. De ngo's publiceerden eerder al een platformtekst (3) met hun gedetailleerde bezorgdheden. Gelijkaardige acties hebben in het buitenland al tot opmerkelijke resultaten geleid. Zo publiceert de Nederlandse exportkredietverzekeraar sinds 2002 een lijst met alle polissen voor wapentransfers. En de Deense exportkredietverzekeraar heeft op zijn beurt een vrijwillige gedragscode ondertekend die duidelijke sociale en ecologische criteria vastlegt voor projectfinancieringen.

Noten voor de redactie
1) De klacht werd vandaag betekend aan Delcredere voor de Rechtbank van eerste aanleg in Brussel.

2) De hoorzitting wordt georganiseerd nav enkele wetsvoorstellen voor de hervorming van de Delcrederedienst, neergelegd door Dirk Vander Maelen (sp.a), Marie Nagy (Ecolo) en Pieter De Crem (CD&V) in de Kamer, en in de Senaat door Sabine de Bethune (CD&V). (n° 51 0648/001, 51 0992/001 en 51 1677/001)

3) De platformtekst over de hervorming van Delcredere is beschikbaar op: http://www.proyectogato.be/eisendelcrederedienst.pdf.

4) Greenpeace vraagt al sinds augustus 2004 informatie aan Delcredere over de energieprojecten waaraan ze exportkredieten heeft toegekend. Delcredere wil niet op het verzoek van Greenpeace ingaan en verwijst naar het voorafgaand onderzoek naar de toepasbaarheid van de wet over de openbaarheid van bestuur, evenals het benodigde akkoord van de verzekerde ondernemingen.

5) Zie het rapport “Het exporteren van de vervuiling: de verborgen zijde van het Belgisch klimaatbeleid”. Het rapport is beschikbaar via http://www.greenpeace.org/belgium/nl/press/reports/het-exporteren-van-de-vervuili.
Meer info vindt u ook in de studie (4 april 2005) van Proyecto Gato “Transparantie: de Nationale Delcrederedienst is de slechtste leerling van Europa!“. Zie http://www.proyectogato.be/.

6) Het gaat voornamelijk om problemen bij gedwongen/vrijwillige verhuis van getroffen volkeren, het onderdrukken van protestactiviteiten door de politie en het ontsluiten van de jachtgebieden.

7) Tropisch regenwoud, cerrado, wetlands en internationaal erkende gebieden zoals Ramsar, UNEP, IMO…

8) Dat zijn de “OECD Recommendations on Common Approaches on Environment and Officially supported export credits” van de OESO. Zie http://www.oecd.org/dataoecd/26/33/21684464.pdf.

Deel dit artikel