Klimaatcoalitie roept politici op voor de strijd tegen de klimaatverandering

klimaat actie klimaatcoalitie

Met een officiële ceremonie op 4 juni 2010 op de trappen van het Brusselse Beursgebouw riep de Klimaatcoalitie vandaag alle Belgische politieke partijen op aandacht te hebben voorde strijd tegen de klimaatverandering.

De klimaatcoalitie verenigt meer dan 70 lidorganisaties. Ze vragen concreet aan de partijen om in 2010 een topprioriteit te maken van de strijd tegen klimaatverandering.

Verschillende vertegenwoordigers van Groen en Ecolo, de SP-a en de PS, Open VLD, de CD&V en cdH, de NV-A en de Partij van de Arbeid brachten op de trappen van de Beurs bekend wat voor hen prioritair is.

Voor de klimaatcoalitie is het essentiëel dat:

 1. België en Europa het goede voorbeeld geven en betekenisvolle daadwerkelijke maatregelen treffen in de strijd tegen de om de klimaatverandering te keren.;

 2. De Europese doelstelling inzake CO2-reductie verder gaat dan een daling van 20% tegen 2020;

 3. Er een rechtvaardige transitie komt naar een koolstofarme, duurzame en groene economie met volwaardige degelijke jobs en sociale rechten;

 4. Er een bindend en ambitieus internationaal akkoord komt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, waarbij:

  • de doelstellingen in de lijn liggen met de wetenschappelijke bevindingen van het meest recente IPCC-rapport;

  • maatregelen worden genomen die de opwarming van de planeet (sinds het begin van het industriële tijdperk) voldoende onder de 2°C houdt;

  • de vermindering van de uitstoot vooral binnen de grenzen en op het grondgebied van de geïndustrialiseerde landen gebeurt, en dat volgens de principes van een duurzame ontwikkeling;

  • er omwille van de historische verantwoordelijkheid van industrielanden een aanzienlijke transfer van substantiële financiële en technische middelen naar ontwikkelingslanden wordt gerealiseerd met toepassing van het principe "de vervuiler betaalt";

  • Er rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van ontwikkelingslanden om hun uitstoot terug te dringen bij het bestrijden van ontbossing, en de aanpassing aan het veranderende klimaat;.

  • deze middelen bovenop de bestaande beloofde 0,7 % ontwikkelingshulp komen;
  • het akkoord eerlijk en sociaal rechtvaardig is;

  • het akkoord ook meteen wordt 'geoperationaliseerd' zodat het tijdig in werking treedt.

Deel dit artikel