MDG 7, streefdoel 10 in Rwanda en Burundi: nog veel werk aan de winkel

schaduwrapportmdg7Onder het Millenniumontwikkelingsdoel 7 dat een duurzaam leefmilieu wil waarborgen, valt streefdoel 10.
Streefdoel 10 wil tegen 2015 het percentage van de bevolking halveren dat geen duurzame toegang heeft tot veilig drinkwater en basissanitatie, t.o.v. het referentiejaar 1990. De 2 indicatoren die voor dit streefdoel gemeten worden, zijn:

- het deel van de stedelijke en plattelandsbevolking dat op duurzame wijze toegang heeft tot een verbeterde waterbron;
- het deel van de stedelijke en plattelandsbevolking dat toegang heeft tot een beter systeem van sanitaire voorzieningen.  Lees hier: huishoudelijke sanitaire basisvoorzieningen zoals een wc of latrine.

PROTOS maakte in de loop van 2010 een status op voor dit streefdoel in Rwanda en Burundi.
De voornaamste conclusies zijn wat volgt.
Alhoewel heel wat mensen toegang kregen tot drinkwater- en sanitaire basisvoorzieningen t.o.v.  het basisjaar 1990, compenseert deze toename onvoldoende voor het feit dat beide landen met een laag toegangspercentage startten, en voor de grote bevolkingsaangroei.
Rwanda en Burundi, en bij uitbreiding geheel sub-Saharisch Afrika, lopen gevoelig achter om de doelstellingen te halen. Ook binnen een land bestaan er grote regionale verschillen, niet alleen tussen de stedelijke en landelijke bevolking, maar ook tussen de verschillende landelijke provincies of districten.
Voor Rwanda en Burundi is de achterstand vooral te wijten aan de periode van instabiliteit, oorlog en genocide in de periode vóór 1995. Veel infrastructuur werd vernield, en de sociale cohesie die nodig is voor een goed beheer en onderhoud, ging verloren.
Beide landen beschikken over een voldoende grote hoeveelheid hernieuwbaar zoet water. Er is geen sprake van fysische waterschaarste, echter wel van economische waterschaarste: er zijn te weinig financiële en technologische middelen om te investeren in de drinkwatersector.
Sinds 1995 leveren beide landen via specifieke actieplannen serieuze inspanningen om de opgelopen achterstand t.o.v. het MOD 7-streefdoel 10 in te lopen. Er worden, in vergelijking met andere landen, forse eigen investeringen voorzien t.o.v. het Bruto Nationaal Product. En het aantrekken van externe fondsen van donoren voor water en sanitatie krijgt veel aandacht.
Toch is het een zekerheid dat beide landen het MOD 7-streefdoel 10 niet halen. De voornaamste risico’s zijn:
• een deficit tussen financiële noden en beloften dat op heden nog niet ingevuld is,
• een grote afhankelijkheid van externe financiering,
• een probleem met absorptiecapaciteit (onvoldoende geschoold personeel bij zowel de autoriteiten als de uitvoerders),
• onvoldoende gestabiliseerde structuren voor beheer en onderhoud om tot meer duurzame (gezien over de tijd) infrastructuur te komen.

Waterkwaliteit wordt niet consistent gemeten, en er gaat te weinig aandacht naar uit.
Er is een grote nood aan sensibilisering en vorming van de (veelal ongeletterde) bevolking rond de omgang met water en de verandering van hygiënische gewoontes en gedrag.
Het concept Integraal Waterbeheer is opgenomen in de landelijke plannen. Het zal echter nog heel wat tijd vergen voor het concreet uitgevoerd wordt.
Een goed plan met concrete doelstellingen voor 2020 opzetten, lijkt ons beter dan het nastreven van het ideaal beeld, om in 2015 de MOD 7 alsnog te proberen te halen.
Aan de Belgische en Europese overheden vragen wij om Rwanda en Burundi verder te steunen in hun ontwikkelingsplannen, en de toegang tot water en sanitatie als een prioritair thema te beschouwen.

Interesse voor cijfermateriaal? Download het volledige rapport via http://www.protosh2o.org/protosh2o/water-in-de-wereld/document.2006-07-13.9953659392
http://www.protosh2o.org > water in de wereld > studies en rapporten

Ëtes-vous intéressé par les chiffres?  Vous pouvez télécharger le rapport complet via
http://www.protosh2o.org/protosh2o/l2019eau-dans-le-monde/etudes-et-rapports
www.protosh2o.org> l'eau dans le monde > études et rapports

Deel dit artikel