Netwerk Pax Christi Grote Meren wil vrede

Het Pax Christi Netwerk Grote Meren groepeert organisaties uit de civiele maatschappij, die lid zijn van Pax Christi Internationaal en waarvan de zending is te werken aan een cultuur van duurzame vrede, actieve geweldloosheid en verzoening.


Pax Christi Internationaal

 

Nederlandse versie - donderdag 17 maart 2005

 

Persmededeling van het Pax Christi Netwerk Grote Meren

 

 

Van  24 februari tot en met 1 maart 2005 waren de organisaties, die samen het Pax Christi Netwerk  Grote Meren uitmaken, te Bujumbura bijeen voor een regionale consultatie. Na Bukavu (mei 2003) en Kinshasa (november 2003) is deze consultatie de derde in haar soort.

 

De gedelegeerden afkomstig uit Burundi, RD Congo, Rwanda en Europa, kregen tijdens deze consultatie de gelegenheid om op een diepgaande wijze met elkaar gedachten uit te wisselen over de grote problemen van vrede en verzoening, die rond volgende thema’s gegroepeerd werden: 1) de rol van de vrouw bij vredesopbouw; 2) etniciteit en vredevol samenleven; 3) traumatische ervaringen en verzoening; 4) ontwapening en de hervorming van de sector die instaat voor de veiligheid; 5) recente ervaringen van verzoening; 6) democratie en het verkiezingsproces; 7) Afrikaanse en Europese tradities van verzoening.

 

Op de vooravond van het referendum over een nieuwe grondwet (28 februari 2005) woonden de delegaties op zondag 27 februari 2005 in de kathedraal Regina Mundi te Bujumbura de eucharistieviering bij, die als een engagement tot vrede en verzoening via de radio in heel het land werd uitgezonden. Bij deze gelegenheid heeft Monseigneur Evariste Ngoyagoye, bisschop van Bujumbura, de Pax Christi delegatie voorgesteld. Monseigneur Monsengwo, vice president van Pax Christi Internationaal, heeft aan de gelovigen in de kerk en via de radio het werk van onze beweging uitgelegd.

 

In de context van geweld en de complexe omstandigheden waarin de landen van deze regio evolueren wordt de rol van de vrouw van primordiaal belang geacht voor de opbouw van de vrede.

Het Pax Christi Netwerk Grote Meren bevestigt derhalve haar engagement om de discriminatie van vrouwen, de schending van hun rechten, de verkrachtingen en andere vormen van geweld tegenover vrouwen eensgezind te bestrijden. Het Pax Christi Netwerk interpelleert de respectieve regeringen en de internationale gemeenschap om voortdurend op te treden tegen alle afremmingen van de ontplooiing en de promotie van de vrouw, opdat ze haar rol in de opbouw van de vrede voluit zou kunnen spelen.

 

 

…/…

 

Het Pax Christi Netwerk Grote Meren bevestigt haar beslistheid om de gewetens te vormen ten einde op een efficiënte wijze het etnisch integrisme, de gesel die reeds veel slachtoffers in de regio eiste, te bestrijden. Het Pax Christi Netwerk engageert zich om alles te doen wat mogelijk is om de weg naar politieke intoxicatie en etnische haat onder de bevolking af te snijden.  Het Pax Christi Netwerk wil zich onverwijld en met klem inzetten om een gezamenlijk programma van opvoeding tot actieve geweldloosheid en vrede op te zetten, gebaseerd op de cultuur van waarheid, rechtvaardigheid,  vergeving en verzoening. Aan de respectieve regeringen en de internationale gemeenschap vraagt het Pax Christi Netwerk om bij alle programma's die de ontwikkeling van de regio beogen, daarbij de optie voor vredesopvoeding te behartigen en deze door effectieve middelen te ondersteunen.

 

Het Pax Christi Netwerk Grote Meren engageert zich om aangepaste programma’s te ontwikkelen voor de psychologische de-traumatisatie van de oorlogsslachtoffers. Om concreet en realistisch te zijn zullen deze programma’s gepaard gaan met gevarieerde initiatieven van zelfpromotie voor de personen die een begeleiding tot genezing van hun traumatische herinneringen volgen.

 

Het Pax Christi Netwerk ondersteunt het lopende proces van democratische verkiezingen in Burundi en DR Congo.  Het Netwerk roept alle groepen, die in deze landen oppositie voeren tegen het democratiseringselan, op om de burgers die verlangend uitzien naar meer stabiliteit, veiligheid en integrale ontwikkeling te bevrijden van hun voortdurende angst en de opeenvolgende cyclussen van geweld. Het Pax Christi Netwerk Grote Meren vraagt aan de internationale gemeenschap een stevige ondersteuning, opdat de komende verkiezingen voor de volkeren van deze regio een weldoend keerpunt mogen zijn.

 

Tenslotte dankt het Netwerk de internationale beweging Pax Christi voor de volgehouden aandacht waarmee ze de situatie in de regio van de Grote Meren blijft opvolgen. Het Netwerk vraagt aan deze internationale beweging om haar inspanningen met het oog op de effectieve coördinatie van locale initiatieven in de regio en van de uiteindelijke stabiliteit van de betrokken landen onverminderd voort te zetten.

 

Bujumbura, 1 maart 2005

Getekend de lidorganisaties van het Netwerk Grote Meren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtsverklaring van het  Pax Christi Netwerk Grote Meren

 

 

Het Pax Christi Netwerk Grote Meren groepeert organisaties uit de civiele maatschappij, die lid zijn van Pax Christi Internationaal en waarvan de zending is te werken aan een cultuur van duurzame vrede, actieve geweldloosheid en verzoening.

 

Dit Netwerk is ontstaan in een context die getekend is door geweld en de vele conflicten die groepen, volkeren en de landen uit de regio tegen elkaar opzetten. Het Netwerk wil de sociale componenten van deze naties leren hoe samenleven met de ander als “andere” in wederzijdse verrijking.

 

Geïnspireerd door waarden als rechtvaardigheid, waarheid, liefde, verzoening en door het christelijk geloof, en open voor alle andere fysische en morele personen die dezelfde objectieven nastreven, engageren wij ons om:

 

- rechtvaardigheid en vrede, democratie en respect voor de rechten van de mens in de regio van de Grote Meren te promoveren;

 

- om de spiritualiteit van vergeving en wederzijdse aanvaarding, van verzoening en actieve geweldloosheid te voeden en te ondersteunen;

 

- om uit het isolement te treden en te werken aan de toenadering tussen onze bevolkingen met het oog op een effectieve en duurzame ontwikkeling en een betere socio-politieke toekomst voor de regio;

 

- om in onze tussenkomsten alle mensen te betrekken, zonder enige discriminatie op het vlak van leeftijd, geslacht, etniciteit, politieke of religieuze overtuiging.

 

 

Bujumbura, 28 februari 2005

De lidorganisaties van het Pax Christi Netwerk Grote Meren

 

 

Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel