Oranje-blauw geeft kakigroen?

De onderhandelingen over een nieuwe regering gaan moeizaam voort en de communautaire oprispingen staan daarbij op de voorgrond. Hebben onze verkozenen ook oren naar de vragen vanuit de vredesbeweging? De tot nu toe uitgelekte formatienota's bleven vaag maar laten daarbij een weinig hoopgevende indruk na. Een Roomsblauwe politiek lijkt volgzamer in de NAVO en tegenover de Amerikaanse oorlogspolitiek. Het staat (of stond?) voor een meer 'robuuste' militaire inzet in buitenlandse operaties, maw Belgische soldaten moeten actief aan gevechtshandelingen deelnemen.


NAVO

In de tweede formateursnota werd sterk benadrukt dat België een 'geloofwaardige partner' wil zijn in de NAVO. Geloofwaardig is hier te begrijpen als een partner die ook deelneemt aan militaire operaties met een hoger risico en die de nodige investeringen doet om dit mogelijk te maken. Daarom werd gepleit voor een verdere uitbouw van de Europese defensiecapaciteit, die ook als Europese pijler binnen de NAVO moet functioneren.

Opvallend was daarbij een amendement dat stelt dat België kiest voor "een NAVO die bestaat uit twee pijlers - een Noord-Amerikaanse en een Europese – die, op termijn, kan uitgroeien tot een veiligheidsnetwerk waaraan ook niet-Atlantische partners deelnemen". Dit laatste is een vraag van de VS naar een globale NAVO, met als streefdoel een Alliantie van democratieën die de VN opzij kan schuiven en zichzelf het recht geeft om gewapenderhand in te grijpen. Partnerschappen zijn daarbij een eerste stap naar lidmaatschap, zoals de Partnerships for Peace dat waren voor Oost-Europa. Dit alles zou volgens ons leiden tot een verdere militarisering van de internationale politiek en zeer nefaste gevolgen hebben.

Kernwapens

Over een ander pijnpunt als het over de NAVO gaat, de kernwapens, is er niets te lezen. Wel werd verderop gesteld dat de regering stappen zal ondernemen "om het non-proliferatieverdrag (NPT) nieuw leven in te blazen en naleving ervan in al haar aspecten te verzekeren". Wat dit inhoudt werd in het ongewisse gelaten en is blijkbaar het vermelden niet waard als het over de NAVO gaat.

Eigen interventietroepen

Volgens de tweede nota zet een nieuwe Roomsblauwe regering de hervorming tot een klein, efficiënter, beter uitgerust en operationeler leger voort. Dit ligt in de lijn van de vorige regering maar krijgt wat 'robuustere' bijklanken elders in de tekst. Zo zou ons land "in staat moeten zijn om bij toerbeurt een leidende rol op zich te nemen in een EU Battle Group". Dit betekent dat België zelf de nodige inzetbare capaciteit moet hebben voor een gevechtsmissie en een grotere bereidheid om die in te zetten. Kortom, binnenkort kunnen ook wij weer krokodillentranen laten als één van 'onze jongens' sneuvelt bij het oorlog voeren met humanitair tintje.

Defensiebudget

In de formateursnota's was nog geen woord terug te vinden over het defensiebudget. Als de intentie om het Belgisch leger meer in het buitenland in te zetten ook in praktijk wordt gebracht, dan zal dit meer geld kosten. We kunnen een verhoging van het defensiebudget verwachten of de kosten van militaire operaties worden bij ontwikkelingssamenwerking ingeschreven!

Blijkbaar voelden de onderhandelaars aan dat nog wat overtuigingskracht nodig is om de noodzaak van dit beleid aan de bevolking te slijten. Verschillende amendementen pleitten voor programma's om meer burgerzin te ontwikkelen of aan burgerschapsvorming te doen en de band tussen de samenleving en landsverdediging nauwer aan te halen . Een burger wordt je blijkbaar pas in het leger. Krijgen we dit geserveerd met de Brabançonne of met de Marseillaise?

www.vredesactie.be

Deel dit artikel