Pax Christi Vlaanderen verwerpt mogelijke uitbouw van NAVO

Antwerpen, 25 november 2006

 

Pax Christi Vlaanderen verwerpt mogelijke uitbouw van NAVO

tot wereldwijde veiligheidsorganisatie

 

De topontmoeting van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie op 28 en 29 november 2006 te Riga zal van cruciale betekenis zijn voor de verdere uitbouw van ons wereldwijd veiligheidssysteem in de komende decennia. De Verenigde Staten hebben een ambitieuze agenda opgesteld die de NAVO moet omvormen van een regionale defensieorganisatie tot een mondiale veiligheidsorganisatie. In feite komt dit neer op een formele goedkeuring door de 26 lidstaten van de sluipende besluitvorming die de NAVO reeds ruimere geografische bevoegdheden heeft toegekend.

De defensieorganisatie heeft haar actieradius reeds uitgebreid naar Kosovo en Afghanistan. Op de agenda van de NAVO-top in Riga staat ook de vraag naar operaties in Irak, Darfour en het gebied van de Middelandse Zee. Voor allerlei mogelijke operaties in de toekomst zullen de lidstaten aanzienlijke extra middelen en bevoegdheden moeten toekennen aan de NAVO.

Op de vooravond van deze NAVO-top wil Pax Christi Vlaanderen waarschuwen voor de gevaren die verbonden zijn aan de verdere uitbouw van een dergelijk nieuw globaal veiligheidssysteem. Ons huidig mondiale veiligheidssysteem dat gebaseerd is op het Charter van de Verenigde Naties stelt uitdrukkelijk dat enkel de VN-Veiligheidsraad bevoegd is om te oordelen over en tussen beide te komen in conflicten tussen staten en grootschalige binnenstatelijke conflicten. Elke bedreiging van de wereldvrede moet hiér besproken worden en alleen op basis van een uitdrukkelijk mandaat van de Veiligheidsraad kan eventueel tot een militaire interventie beslist worden.

De uitbouw van de NAVO tot een wereldwijd militair veiligheidssysteem dat, onder leiding van de Verenigde Staten en zonder de instemming van de Verenigde Naties, overal kan ingrijpen, zal niet leiden tot een verhoging van de veiligheid wereldwijd, maar zal juist het tegendeel bewerkstellingen. De landen die geen deel uitmaken van de alliantie en die omwille van hun politieke of economische opstelling als een bedreiging worden ervaren, zullen op hun beurt hun militaire capaciteit opdrijven om weerstand te kunnen bieden aan mogelijke militaire interventies. Een nieuwe wapenwedloop wordt hierdoor onafwendbaar met desastreuze gevolgen voor de veiligheid in de wereld en een daling van sociaal en economisch rendabele investeringen die noodzakelijk zijn om de Millenniumdoelstellingen op het vlak van ontwikkeling te realiseren en de armoede uit de wereld te helpen.

Pax Christi roept onze regering op om duidelijk stelling te nemen tegen de uitbouw van de NAVO tot een selectieve mondiale veiligheidsorganisatie. België moet de kaart blijven trekken van de Verenigde Naties als de enige universele organisatie die op een legitieme wijze kan instaan voor onze wereldwijde veiligheid. De rol van de NAVO moet daarbij beperkt blijven tot een collectieve defensieorganisatie die kan ingrijpen ter bescherming van haar leden in overeenstemming met art. 51 van het VN-Charter en het Noord-Atlantisch Verdrag van 1949 dat de NAVO in het leven riep.

…/…

 

Ons land moet dan ook van zijn tijdelijk lidmaatschap van de Veiligheidsraad de komende twee jaren gebruik maken om zijn pleidooi voor een inclusief multilateralisme onder leiding van de Verenigde Naties in praktijk om te zetten.

Inzake nucleaire dreiging en een verdere proliferatie van de kernwapens moet onze regering ondubbelzinnig pleiten voor de onvoorwaardelijk vernietiging van alle kernwapens zoals het Non-proliferatieverdrag dit bepaalt. Dit houdt ook in dat de nucleaire doctrine van de NAVO - die onder meer een preventieve nucleaire aanval niet uitsluit (First Strike-doctrine) - in zijn geheel moet opgeheven worden.

België moet er tenslotte op aandringen dat de NAVO-lidstaten geen wapentuig gebruiken dat onvoldoende onderscheid maakt tussen militairen en burgers, voor onnodig veel leed zorgt bij de burgerbevolking en militairen, of na het beëindigen van een conflict nog voor talloze slachtoffers verantwoordelijk is, zoals wapens of munitie met verarmd uranium, landmijnen en clustermunitie.

Namens de Algemene Vergadering van 25 november 2006

 

 

Jo Hanssens

Voorzitter

Jo.hanssens@paxchristi.be

0499 196 652

Deel dit artikel