Oneerlijke handelspraktijken in voedselketen: de Europese Commissie ziet tekortkomingen maar wacht af

Tijdens de voedselcampagne in 2014 maakte 11.11.11 een link tussen oneerlijke handelspraktijken (OHP) en voedselverspilling hier en in het Zuiden. 11.11.11 sloot zich ook aan bij de oproepen aan de Europese Commissie (EC) om een wetgevend initiatief te nemen. De EC onderzocht het afgelopen jaar de maatregelen die de lidstaten en de sector zelf nemen om OHP tegen te gaan. Ze stelde tekortkomingen vast maar houdt het spijtig genoeg bij aanbevelingen.

11.11.11 vindt dat de EC meer moet doen.

Oneerlijke handelspraktijken

Uit eerder onderzoek was gebleken dat OHP veel voorkomend zijn. Twintig Europese lidstaten hebben er wetten over aangenomen die sancties voorzien, maar de verschillen in aanpak zijn groot en de sancties niet altijd voldoende ontradend. De nationale initiatieven doen ook weinig aan grensoverschrijdende OHP zowel tussen EU lidstaten als met het Zuiden.

Vrijwillige initiatieven schieten tekort

Sinds 2011 is er een Europese vrijwillige gedragscode en sinds 2013 een vrijwillig kader om de naleving op te volgen (het zogenaamde Supply Chain Initiative - SCI). Omdat de confidentialiteit van de klachten en de onafhankelijkheid van de beoordeling er niet voldoende is gewaarborgd, is de Europese landbouwkoepel niet toegetreden. De EC erkent deze tekortkoming maar geeft enkel de raad om er wat aan te doen. Pas in 2019 zal ze de situatie opnieuw evalueren en bekijken of ze zal optreden. De EC zegt niets over de quasi onmogelijkheid voor producenten uit het Zuiden om van het SCI gebruik te maken.

België als voorbeeld?

België is één van de weinige EU-lidstaten dat nog geen wettelijke maatregelen heeft genomen. Wel is er sinds 2010 een vrijwillig initiatief dat de hele agro-voedselketen beslaat. Het heeft zich in 2014 aangesloten bij het SCI. De ketenpartners zijn over het algemeen tevreden over de werking. Maar toch blijft het ook in België moeilijk om individuele gevallen aan te pakken, het initiatief richt zich vooral op de algemene verbetering van de verhoudingen tussen de partners. Bovendien werkt het niet voor bedrijven uit het Zuiden.

Overleg én wetgevend kader

11.11.11 is vorig jaar in overleg getreden met de ketenpartners over het openstellen van de geschillenregeling voor producenten en handelaars uit het Zuiden die af te rekenen hebben met OHP vanuit België, en zal dit in 2016 verder zetten. Tegelijk kijkt 11.11.11 met belangstelling uit naar het wetgevend voorstel dat eind vorig jaar werd ingediend om ook in België OHP strafbaar te maken.

11.11.11 zal ook de bespreking van het EC rapport over OHP in het Europees Parlement volgen en samen met Europese collega's druk uit oefenen voor een Europees wetgevend initiatief.

Marc Maes
Beleidsmedewerker handel

11.11.11 DOOR:

Meer

Deel dit artikel