Alles over lokaal Noord-Zuidbeleid

Wat is een GROS? Waarvoor kan je beroep doen op de provincies? Deze en nog vele andere vragen vind je beantwoord op deze pagina. Toch nog vragen, neem contact op met je GROS-ondersteuner. 

 

Aspecten van het gemeentelijk mondiaal beleid

Wat is een GROS?

GROS staat voor Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking maar ook 'Werelddraad' of 'Noordzuidraad' worden gebruikt.

In de GROS zetelen organisaties (ngo's, vierde pijlers),  de lokale overheid (schepen, ambtenaar) en andere geïnteresseerden in ontwikkelingssamenwerking. Het is hét kanaal voor inspraak en participatie in het Noord-Zuidbeleid van een gemeente.

Een GROS kan bijvoorbeeld advies verstrekken rond het beleid ontwikkelingssamenwerking van een gemeente, activiteiten organiseren of op elkaar afstemmen, afspraken maken over de verdeling van financiële steun aan organisaties en personen die werken rond ontwikkelingssamenwerking binnen de gemeente.

  • Niet elke gemeente of stad heeft een (officiële) GROS. Wil je weten of jouw gemeente/stad een GROS heeft of ben je op zoek naar de contactgegevens, contacteer dan het GROS-team.Ik wil graag een GROS oprichten

Neem dan zeker contact op met het GROS-team.  Je provinciale GROS-ondersteuner begeleidt je gratis gedurende de hele proces. Dat gaat van het vinden van mede-geïnteresseerden, het brainstormen over een goed subsidiereglement tot het opstellen van statuten en de uiteindelijke officiële erkenning van jouw GROS door de gemeente.


Wat is een Noord-Zuidambtenaar?

De meeste steden of gemeenten hebben één of meerdere Noord-Zuidambtenaren. Dit zijn ambtenaren, die binnen het gemeentebestuur voltijds of deeltijds bezig zijn met het mondiale beleid van hun gemeente.  Samen met de schepen en de GROS is deze ambtenaar de belangrijkste vormgever van het lokale Noord-Zuidbeleid. Ze zijn de schakel tussen het bestuur en het middenveld en de motor voor de integratie van de Noord-Zuiddimensie binnen de andere beleidsdomeinen.

 

 

Waar kan je financiering vinden voor acties rond mondiaal beleid?

Misschien heeft je gemeente impulssubsidies van de Vlaamse overheid of een budget in het BBC-kader. Zo niet, dan kan je voor projecten steeds beroep doen op subsidies van de provincies of van de BTC.

 

 

Ik wil graag een activiteit organiseren en ben op zoek inspiratie en kant-en-klaar draaiboeken.

Voor inspirerende voorbeelden mét draaiboeken, surf naar www.noordzuidinspiratie.be. Stuur ons ook jouw inspirerende praktijkvoorbeelden op, zodat andere gemeenten hiervan kunnen leren. Je kan hiervoor terecht bij het GROS-team

 

 

Ik wil een workshop of activiteit organiseren. Waar vind ik een lijst met interessante activiteiten?

Je kan terecht bij de provinciale Noord-Zuiddienst van jouw provincie. Limburgers kunnen ook terecht bij Laat Je Strikken.Iedereen Mondiaal biedt toffe en laagdrempelige workshops aan in Antwerpen en West-Vlaanderen.

 

 

Ik ben op zoek naar een nieuwe of sterkere dynamiek binnen mijn GROS

Hoe schrijf ik een goed subsidiereglement? Statuten? Visietekst? Wie kan me daarbij helpen?

Subsidies zijn een handig instrument om de initiatieven van inwoners te ondersteunen. Op deze manier bevorder je solidariteit of maak je in het Zuiden het verschil. Een goed reglement legt de criteria vast waaraan projecten moeten beantwoorden maar laat ook ruimte voor noodhulp.

Contacteer je GROS-ondersteuner voor goede voorbeelden én hulp bij het (her)vormen van jouw subsidiereglement.


 

 

Wat is een vierde pijler?

Een vierde pijler is een initiatief in het Zuiden, opgezet door één of meer mensen van hier. In Vlaanderen zijn dat er naar schatting meer dan 1.100. Het is dus belangrijk deze initiatieven te betrekken in je GROS en er ook rekenening mee te houden bij het uitwerken van het subsidiereglement.

Het 4de pijlersteunpunt verschaft informatie en advies aan iedereen die zich vrijwillig inzet voor een project in het Zuiden.

 

 

Wat is een FairTradeGemeente?

Eerlijke handel is onderdeel van duurzame ontwikkeling van het Zuiden. Ook jouw gemeente kan hier zijn steentje bijdragen, terwijl ook de eigen landbouwers niet uit het oog worden verloren. Zes criteria leiden jouw gemeente naar de felbegeerde titel FairTradeGemeente. Startende gemeenten kunnen rekenen op de ondersteuning van een GROS-ondersteuner. Steden en gemeenten, die al FairTradeGemeente zijn, kunnen extra sterren behalen door bijkomende acties.

 

 

Hoe kan de gemeente scholen helpen om werk te maken van wereldburgerschap en internationale solidariteit?

Een gemeente kan haar scholen informeren over de verschillende aanbieders van educatief materiaal. De gemeente kan ook geld vrijmaken uit het Noord-Zuidbudget voor lessen, activiteiten of nascholingen/coaching rond wereldburgerschap.

De belangrijkste aanbieders zijn:


11.11.11@school

Kinderen zijn de wereldburgers van morgen. De 11.11.11 onderwijswerking wil kinderen bewust en kritisch leren kijken naar de wereld. Elk jaar werken we, aansluitend bij het campagnethema, een educatief aanbod uit voor basis en secundair onderwijs.
Daarnaast bundelen we ook het educatief aanbod van onze lidorganisaties.


Kleur Bekennen

Kleur Bekennen stimuleert, inspireert en ondersteunt scholen en leerkrachten om in de klas te werken rond een aantal invalshoeken van wereldburgerschap. Ze bieden:
  • Advies en begeleiding op maat
  • Educatief materiaal
  • Financiële ondersteuning via projectoproepen
  • Nascholingen op maat en coaching
  • Een overzicht van kwalitatieve workshops


Fair Trade@school

Ben jij leerkracht in het lager onderwijs en wens je Fairtrade aan bod te brengen in jouw lessen? Willen jouw leerlingen weten waar appelsienen of bananen vandaan komen? Dan is het project Fairtrade @ School iets voor jou.


Djapo

Djapo ondersteunt lokale besturen om kleuter- en lagere scholen nauw te betrekken bij duurzaam beleid. Met een kant-en-klaar educatief aanbod voor leerkrachten, met maatwerk om een thema of project maximaal in te bedden binnen de lokale gemeenschap, ·met het ondersteunen van adviesraden en lokale initiatieven voor ontwikkelingssamenwerking. Onder begeleiding van Djapo zetten alle betrokken actoren samen in op de vorming van jongeren tot actieve wereldburgers.


Educatie Duurzame Ontwikkeling (EDO) voor ambtenaren

Djapo ondersteunt ambtenaren die Educatie Duurzame Ontwikkeling (EDO) een meer centrale plaats willen geven in hun stad of gemeente en daarrond een traject willen starten, samen met de scholen. Projecten en acties rond duurzame ontwikkeling worden omgezet in een leerlijn EDO en mondiale vorming.


Studio Globo

Studio Globo biedt een gevarieerd vormingsaanbod aan voor zowel kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs.
De leerkrachten zijn hierbij de belangrijkste partners, en ze bieden dan ook een uitgebreide nascholing aan voor zowel leerkrachten lager onderwijs, leerkrachten secundair onderwijs als studenten.

Oxfam Wereldwinkels

Kunnen scholen de wereld op zijn kop zetten? Natuurlijk! Overtuig je leerlingen dat ook zij kunnen strijden voor een eerlijke wereldhandel. Oxfam Wereldwinkel biedt educatieve pakketten (lager en secundair), trajecten op maat voor je school, twee jaarlijkse scholenacties. Daarnaast stimuleren ze Wereldwinkel op School.

 

 

Overheden

Welke bestuursniveaus houden zich bezig met mondiaal beleid? Hoe kunnen zij mijn gemeente helpen?

Ontwikkelingssamenwerking is de morele plicht van elk bestuursniveau. Naast de gemeente is ook elke provincie, Vlaanderen en de federale overheid bevoegd. Ze leggen allen eigen accenten en werken aanvullend.

Tijdens de huidige legislatuur (2013-2018) is het niet mogelijk om nog Vlaamse of federale subsidies aan te vragen. Wel kan men beroep doen op de provincie en andere instanties voor financiële en inhoudelijke steun.

 

 

Waar vind ik de provinciale Noord-Zuiddiensten? Wat doen ze?

Elke provincie heeft haar eigen beleid rond ontwikkelingssamenwerking. Elke Vlaamse provincie heeft hiervoor een budget ter beschikking en verdeelt subsidies voor projecten. In Antwerpen en Limburg kan je ook beroep doen op de provinciale ambtenaar om je te helpen met instrumenten zoals een subsidiereglement.


ANTWERPEN

Tel. 03/240.56.85,
dnz@provant.be
www.provant.be/dnz


LIMBURG

Tel. 011/23.72.96
ontwikkelingssamenwerking@limburg.be
www.limburg.be/limburgindewereld


WEST-VLAANDEREN

Tel. 051/26.50.50
wereldhuis@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/wereldhuis


OOST-VLAANDEREN

Tel.09/265.99.71
wereldcentrum@oost-vlaanderen.be
www.wereldcentrum.be


VLAAMS-BRABANT

Tel. 016/26.73.49
ontwikkelingssamenwerking@vlaamsbrabant.be
http://www.vlaamsbrabant.be/welzijn-gezondheid/noord-zuidwerking

Welke andere overheidsorganisaties hebben expertise rond ontwikkelingssamenwerking en mondiaal beleid?

VVSG Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, team Internationaal

Inhoudelijke ondersteuning, vooral gericht op gemeentes met impulssubsidies en stedenbanden
Paviljoenstraat 9, 1030 Brussel
Tel. 02.211.56.14
www.vvsg.be/internationaal


BTC (Belgisch Technische Coöperatie)

BTC organiseert jaarlijks de Week van de Fair Trade en geeft in dat kader projectsubsidies. De Week van de Fair Trade is een jaarlijkse campagne die fair trade en fairtradeproducten tien dagen lang op een originele manier in de kijker plaatst in heel België. De volgende editie zal doorgaan van 5 tot 15 oktober 2016.
http://www.befair.be/nl/awareness/sensibiliseren


Belgische ontwikkelingssamenwerking (dg-d)

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Karmelietenstraat 15 - 1000 Brussel
Abonneer je gratis op het magazine Glo.be
Belgische Ontwikkelingssamenwerking

Deel dit artikel