Het handvest van 11.11.11

Het handvest van 11.11.11

Voor 11.11.11, de Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, is ontwikkeling geen gunst voor enkelen maar een recht voor iedereen.

Ongelijke machtsverhoudingen, lokaal én globaal,  economische uitbuiting, versterkt en bestendigd door militaire, politieke en culturele dominantie, houdt meer dan een miljard mensen gevangen in extreme armoede.

Hiertegen wil 11.11.11 tegenmacht opbouwen met haar vrijwilligers en lidorganisaties, in nauwe samenwerking met haar zuidelijke partners, als deel van internationale netwerken, in brede allianties met andere bewegingen.

11.11.11 strijdt tegen onrecht, en werkt mee aan het uitbouwen van democratische alternatieven waarin mensen en landen zelf hun ontwikkeling uittekenen en realiseren.

Armoede is een onrecht

Armoede en onrecht zijn vaak mensenwerk. Een gevolg van ongelijke machtsverhoudingen. Hoe verschillend de situatie ook, één element is altijd hetzelfde: mensen die in armoede leven hebben nauwelijks zeggenschap over hun eigen leven.

Basisrechten voor iedereen

Wereldwijd erkennen overheden en internationale instanties dat elke mens aanspraak moet kunnen maken op basisrechten zoals genoeg voedsel, een goede opleiding, veiligheid, enz.  Maar de naleving ervan laat ernstig te wensen over.
11.11.11 zet zich in om die rechten af te dwingen.

Anders globaliseren

De huidige globalisering waarbij vrijwel heel het maatschappelijk leven worden onderworpen aan de wetten van de vrije markt, biedt geen oplossing.

Zonder controlemechanismen vergroot de ongelijkheid. Enkel dankzij een goede sturing door de overheid kan de vrije markt een belangrijke rol spelen in de bestrijding van armoede en ongelijkheid.

Krachten bundelen voor structurele verandering

11.11.11 spitst zich toe op beleidsbeïnvloeding - politiek werk dus - want een goed beleid is essentieel voor een evenwichtige en duurzame ontwikkeling. We houden ons uiteraard ver van de partijpolitiek. Maar om onrechtvaardige structuren te veranderen - en dus te voorkomen dat ontwikkelingswerk pleisters op een houten been kleeft - moeten we ons richten op de instanties die de beleidslijnen uitzetten.

We doen dat in samenwerking met onze leden in eigen land, met onze partnerorganisaties in het Zuiden en via internationale netwerken van gelijkgezinde organisaties.

Goede ontwikkelingssamenwerking voor de 21ste eeuw

Inzichten groeien en blijven evolueren. 11.11.11 stimuleert bij zijn ledenorganisaties en bij vrijwilligers de kritische reflectie: "Hoe kunnen we met onze beperkte financiële middelen een zo groot mogelijke impact hebben? Hoe kunnen we armoede en uitbuiting op de meest duurzame wijze terugdringen?"

Dat kan alleen door de structurele hinderpalen weg te nemen. Bijvoorbeeld door wetten te veranderen waardoor vrouwen erfrecht verwerven. Of door ervoor te zorgen dat vrouwen (of inheemsen, boeren) een degelijke vertegenwoordiging krijgen in bestuursorganen. En door het beleid van de Wereldhandelsorganisatie en de Wereldbank bij te sturen.

Kortom, door de heersende machtsstructuren die de ontplooiing van grote bevolkingsgroepen verhinderen, om te buigen. Daar werkt 11.11.11 samen met zijn partners en bondgenoten aan, in Noord en Zuid.