APP vraagt minister De Gucht de steun aan de Palestijnse Autoriteit dringend te hervatten

Geachte Heer de Minister,

 

Aan de vooravond van de ontmoeting van de Europese Ministers van Buitenlandse Zaken, vragen de organisaties, verenigd in het Actieplatform Palestina, de blokkering van de fondsen voor de Palestijnse Autoriteit op te heffen.

 

Door het stopzetten van de hulp gaat het Palestijnse volk regelrecht naar een humanitaire crisis en een economische catastrofe, waarvoor  het OCHA-report[1] van april 2006 als het Wereldbankrapport[2] van maart 2006 duidelijk waarschuwen. Bovendien kan de zoektocht van de Europese Unie naar andere kanalen om humanitaire hulp te verlenen de crisis niet afwenden. Niet alleen beschikken de humanitaire organisaties niet over de capaciteit om reguliere voorzieningen aan de ganse bevolking te verstrekken, de Palestijnse NGO’s verzetten zich ook tegen de buitenlandse druk om de taken van de overheid op te nemen[3].  Oxfam International[4] stelt “dat internationale hulp moet geleverd worden via de Palestijnse instellingen en de lokale overheden die belast zijn met het voorzien van basisdiensten, waaronder gezondheidszorg en onderwijs, ongeacht de partij die aan de macht is. De Palestijnse Autoriteit is door de internationale gemeenschap opgericht om tegemoet te komen aan de noden van de Palestijnse burgers en is een legitiem kanaal voor humanitaire fondsen.”

Het APP veroordeelt het politieke karakter van de beslissing om de steun aan de Palestijnse Autoriteit te schorsen. De maatregel komt neer op een collectieve strafmaatregel voor het Palestijnse volk voor het uitoefenen van haar democratische rechten. Bovendien is het intrekken van de steun contraproductief. Het zorgt voor nog meer chaos en instabiliteit in de regio en het ondergraaft het geloof van de plaatselijke bevolking in de democratie zelf. De Europese Unie heeft tenslotte zelf het belang van democratische verkiezingen benadrukt en ze daarom ook gesteund.

 

Deze economische sancties tegen de Palestijnse Autoriteit steken schril af tegen de ‘fluwelen handschoen politiek’ die de Europese staten tegenover Israël aannemen.  Uit uw brief aan de voorzitster van het Actieplatform Palestina van 8 mei 2006 citeer ik : “Het is daarbij belangrijk dat de EU de Israëlische acties die zo’n 2-staten oplossing onmogelijk dreigen te maken, zoals de bouw van de veiligheidsmuur op Palestijns grondgebied en de uitbreidingen van nederzettingen, sterk blijft veroordelen. Israël wordt er ook geregeld aan herinnerd dat het zijn verplichtingen ten aanzien van de Palestijnen onder de 4de Conventie van Genève moet nakomen”. Het is duidelijk dat Europa faalt tav Israël als het enkel termen als ‘veroordelen’ en ‘eraan herinneren’ hanteert, maar in concreto Israël niets in te weg legt, maar integendeel de samenwerking aanzwengelt, zelfs op militair vlak[5]. Het is onbegrijpelijk dat de EU nog altijd geen maatregelen heeft genomen tegen de bouw van de muur en de joodse nederzettingen in de Palestijnse gebieden, ondanks VN-resoluties en rechtelijke uitspraken. Ook Olmerts ‘convergentieplan’ om de Israëlische grenzen vast te leggen diep op Palestijns grondgebied wacht op een krachtige reactie.

 

Respect voor de Palestijnse politieke instellingen die moeizaam  met de hulp van Europa werden opgebouwd, dient de basis te zijn voor de Europese politiek  Daarom lijkt het ons op lange termijn niet opportuun om de regering te omzeilen en hulp te voorzien via de president of internationale instellingen. We pleiten er daarom voor om de hulp aan de Palestijnse Autoriteit te hervatten en hier strenge voorwaarden aan te koppelen. Tegelijkertijd moet de EU bij Israël blijven aandringen op de betaling van het belastingsgeld aan de Palestijnse Autoriteit, en ondersteunen wij uw inspanningen in deze zin. Met 800 miljoen Euro per jaar, is dit haar grootste bron van inkomsten, en zonder het belastingsgeld kan de Palestijnse Autoriteit niet overleven. Als de Palestijnse Autoriteit in elkaar stort, heeft dit ook verstrekkende gevolgen voor Israël, dat dan opnieuw volledig verantwoordelijk wordt voor de administratie van de Palestijnse gebieden. Het is de taak van de EU om dit duidelijk te maken aan Israël.

 

Tot slot, willen we erop wijzen dat de EU zich niet enkel mag toespitsen op het verschaffen van hulp. Belangrijker dan hulp is het vooruitzicht op vredesonderhandelingen. Hulp kan geen vervangmiddel zijn voor politiek. Hulp naar de Palestijnse gebieden rendeert maar echt binnen de structuur van een vredesproces. Wil de EU de verdere escalatie van het conflict voorkomen, dan moet ze de oorzaken ervan bestrijden en eerst en vooral het unilateralisme aan Israëlische zijde doorbreken. De oplossing van het conflict is duidelijk: de oprichting van een Palestijnse staat binnen de grenzen van 1967. Wil de EU een verschil maken op het terrein, dan moet ze een beleid voeren dat dit mogelijk maakt. Daarnaast moet ze er ook over waken dat de humanitaire hulp die ze geeft, Israël niet ontslaat van zijn verplichtingen als bezettende macht, maar ze integendeel bevestigt.

 

 

Namens het Actieplatform Palestina

 

 

 

Annuschka Vandewalle

Voorzitter[1] OCHA, United Nations Revises Appeal for the Occupied Palestinian Territory. http://ochaonline.un.org/DocView.asp?DocID=4642 

[2] West Bank and Gaza. Economic Update and Potential Outlook. Worldbank, 15 maart 2006 (zie http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/EconomicUpdateMar1506.pdf)

[3] Statement Regarding Foreign Funding to the Palestinian Authority. By: The Palestinian Non-Governmental Organizations’ Network (PNGO); General Union of Charitable Societies National Commission for NGOs; Civil Action Forum. Vertaling op: http://www.actieplatformpalestina.be/content/nieuws/nieuws_display_artikel.php?nieuws_ID=45

[4] Oxfam International, Open brief aan de leden van het kwartet en de internationale donors. Oxfam International, 10 april 2006 (http://www.oww.be/oww/pageview.aspx?pv_mid=4287 )

[5] Deelname van Israëlische luchtmacht aan Volcanex van 8 tot 26 mei 2006 in Italië

 

 

 

Deel dit artikel