Europese Unie moet haar relaties met Israël herbekijken

Open brief aan Karel De Gucht
Minister van Buitenlandse Zaken
Brussel,  6 november 2006

Geachte Heer,

Op 9 november e.k. ontvangt EU, meer bepaald de politieke werkgroep opgericht binnen het kader van het Associatie-Akkoord met Israël, een delegatie van dit land.  Het lijkt ons een prima gelegenheid om Europa’s gehechtheid aan het internationaal humanitair recht te beklemtonen. De ontwikkelings- en vredesorganisaties, verenigd in het Actieplatform Palestina, dringen er bij de Belgische Regering op aan, dat de EU zich in sterke mate engageert opdat Israël  het internationaal humanitair recht gaat naleven.

Wat nu gebeurt in Gaza  maakt schrijnend duidelijk dat de Internationale Gemeenschap niet stilzwijgend kan staan toekijken.  Sinds 1 november ll. is het Israëlisch leger op een zeer gewelddadige manier het noorden van Gaza binnengevallen, en heeft er op 5 dagen tijd 47 Palestijnen, waarvan 21 burgers gedood.

We willen erop wijzen dat de EU in de bepalingen van het EU-Israël Associatie-Verdrag zich ertoe verbonden heeft om het thema van de  mensenrechten  op te volgen. Artikel 2 stelt  dat “de relaties tussen de partijen, alsook alle bepalingen van het akkoord moeten gebaseerd zijn op het respect van de mensenrechten en de democratische principes als leidraad voor hun binnen- én buitenlands beleid; zij vormen een essentieel deel van het akkoord”.

We moeten echter vaststellen dat de relaties tussen de EU en Israël verder worden uitgebouwd, zonder dat Israëls schendingen van de mensenrechten mee in rekening worden gebracht.  Hierdoor schendt de EU zijn eigen bepalingen.  

 • EU treedt niet op tegen de bouw van de muur door Israël:
  In overeenstemming met het Advies van het Internationaal Gerechtshof van 9 juli 2004, moet Israël onmiddellijk de bouw van de muur in de bezette Palestijnse Gebieden stopzetten en de reeds gebouwde delen afbreken. Israël is verplicht tot schadeloosstelling van alle materiële schade. De EU en al haar lidstaten, als  ondertekenaars van de IVde Conventie van Genève, zijn wettelijk verplicht om te verzekeren dat Israël de bepalingen van deze Conventie respecteert, aldus nog het Advies.
 • EU treedt niet op tegen de uitbreiding van de kolonies door Israël:
  Volgens het internationaal recht zijn de Israëlische kolonies illegaal; elke handel van goederen met deze kolonies is tevens onwettig. De EU moet erop toezien dat ondernemingen uit de kolonies op geen enkele manier betrokken worden in de samenwerking tussen de EU en Israël. Evenmin is het toelaatbaar dat Europese bedrijven betrokken zijn bij werken die volgens het internationaal recht illegaal zijn.
 • EU treedt niet op tegen administratieve hechtenis:
  De militaire autoriteiten houden Palestijnse burgers voor 6 maanden, verlengbaar tot onbeperkte duur in administratieve hechtenis zonder enige vorm van inbeschuldigingstelling of proces. Deze praktijk betekent een schending van de IVde Conventie van Genève.
  De EU en zijn lidstaten moeten Israël oproepen om alle gevangenen in administratieve hechtenis onmiddellijk vrij te laten én om de militaire verordeningen mbt administratieve hechtenis conform de internationale criteria aan te passen.
 • EU treedt niet op tegen discriminatie van Arabische Israëli’s:
  Eén van de treffendste voorbeelden is de wet op Nationaliteit en Toegang tot Israël. Deze wet, die het recht op familiehereniging met de echtgeno(o)t(e) voor Israëlische burgers gehuwd met een Palestijn negeert, betekent een schending van de mensenrechten en van de fundamentele vrijheden.
  De EU en zijn lidstaten moeten Israël oproepen een einde te maken aan de discriminerende behandeling waarvan de Arabisch-Israëlische burgers slachtoffer zijn.

Deze lijst is verre van volledig. De EU is ook vrij terughoudend tegenover volgende feiten:

 1. De Israëlische repressie in de Palestijnse Gebieden, en voornamelijk in Gaza, is zeer gewelddadig. In 4 maanden tijd zijn om en bij de 280 Palestijnen, waarvan de helft burgers, gedood tijdens de Israëlische invasie in Gaza.
 2. Israël’s gebruik van wapens, waaronder cluster-bommen en fosfor-munitie, in bevolkte gebieden betekent een schending van het verbod op willekeurige aanvallen.
 3. Het inhouden van  Palestijnse douane-taxen voor een bedrag van meer dan 500 miljoen dollar is een ander voorbeeld van een onwettige maatregel.

Voor deze redenen dringen wij erop aan dat de EU op de vergadering van deze werkgroep zijn relaties met Israël herbekijkt en aangepaste maatregelen treft. Het Associatieakkoord geeft de EU de politieke middelen om van Israël respect van de mensenrechten te eisen.  Zolang Israël de mensenrechten schendt , wordt de basis van het Associatie-Akkoord onderuitgehaald. Door het opschorten van het verdrag doet de EU niets anders dan eigen engagement na te komen.  Zoniet zet de EU haar eigen geloofwaardigheid als verdediger van de mensenrechten op het spel.

Hoogachtend,

Actieplatform Palestina
p/a Grasmarkt 105/46
1000 Brussel
02.552.03.06

 

 

Deel dit artikel