Image
DeCroo Magnette Belga
nieuws: 11.11.11

Geloofwaardig groeipad begroting blijft zoek

Ontwikkelingssamenwerking is niet langer een uitgavenpost waarop zomaar bespaard wordt. Dat is een belangrijke zaak, maar van een geloofwaardig groeipad richting de 0,7%, zoals opgenomen in het regeerakkoord, is geen sprake. Voor 2022 is slechts een verhoging voorzien van 12,5 miljoen euro en dit volledig voor internationale klimaatfinanciering. 

13 okt 2021

Reactie begrotingsonderhandelingen

“De budgettaire context is moeilijk. Daar hebben we enigszins begrip voor”, zegt 11.11.11-directeur Els Hertogen. “Toch is het net in zulke tijden dat politieke keuzes scherp worden en de regering actief de kar van internationale solidariteit zou moeten trekken”.  

Globale uitdagingen zoals stijgende armoede, de gezondheidscrisis en de gevolgen van de klimaatveranderingen stoppen niet aan de grenzen. Onze globale aanpak is onontbeerlijk, dat stond het afgelopen anderhalf jaar als een paal boven water. Daarvoor zijn solidaire maatregelen nodig; in eigen land, maar ook internationaal. Het budget ontwikkelingssamenwerking is hier een cruciaal instrument voor. Dat principe keerde ook terug in het regeerakkoord dat de Vivaldicoalitie bij haar aanvang publiceerde.

Hierin engageerden de verschillende partijen zich om de komende jaren duidelijk te investeren in het budget van ontwikkelingssamenwerking. Via een bindend groeipad zouden de uitgaven stijgen tot 0,7% van het bruto nationaal inkomen tegen 2030. Bovendien engageerde de regering zich tot een stijging voor de internationale klimaatfinanciering naast dat ontwikkelingsbudget.  

Image
regering de croo
Image
Els Hertogen

Het risico is dat de rekening steeds wordt vooruitgeschoven en de regering cruciale engagementen niet nakomt.

Els Hertogen
Directeur 11.11.11

Na de afgelopen twee legislaturen van besparingen is het een goeie zaak dat deze regering haar budget beschermt. Echter is er van een geloofwaardige stap richting de 0,7%, ondanks de beloftes uit het regeerakkoord, geen sprake. De verhoging waarvan sprake bedraagt immers nog geen 5% van het budget dat jaarlijks nodig is. “Het risico is dat de rekening steeds wordt vooruitgeschoven en de regering cruciale engagementen niet nakomt”, stelt 11.11.11-directeur Els Hertogen. “Het is dus duidelijk nog wachten tot de regering de kaart van internationale solidariteit trekt zoals ze zelf in haar regeerakkoord stelt.” 

Klimaatfinanciering

12,5 miljoen euro bijkomende middelen voor internationale klimaatfinanciering is een goeie zaak. Meer uitdagingen vragen immers meer middelen. “Net daarom zouden deze extra middelen voor klimaat los moeten staan van het groeipad naar de 0,7%. Dat is nu niet het geval”, stelt Els Hertogen. “Het kan niet de bedoeling zijn dat er geen extra middelen komen voor de strijd tegen armoede en andere vormen van ongelijkheid in de wereld. Bovendien schieten de middelen voor de aanpak van de klimaatcrisis ook aanzienlijk tekort.” 

11.11.11 wacht op de details van de begroting ontwikkelingssamenwerking. Naast de hoeveelheid middelen is het namelijk ook belangrijk na te gaan welke politieke keuzes er binnen het budget gemaakt worden.  

Image
Spandoek 'We are all dreamers'

Waarom 11?

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit.  
Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen – waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld.
We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken.
Want samen staan we sterker dan alleen.

11 in beweging